Strakstiltak for utbyggere og byggeiere

Vil du gjøre målrettede tiltak som bidrar til mer klima- og miljøvennlig bygging og drift? Da bør du tilslutte deg strakstiltakene for enten boligutviklere eller små og store byggeiere.

Under blir du presentert for tiltakene og hvordan du kan tilslutte deg strakstiltakene.

10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere

Innføre miljøledelse der organisasjonen definerer overordnede miljømål og etablerer et systematikk for etterprøving og stadig forbedring.

Tips til gjennomføring: ISO 14001- eller Miljøfyrtårn (EMAS)-sertifisering er godt egnet til dette. Alternativt kan en ekstern konsulent verifisere at miljøledelsesystemet er på samme nivå.

Tips for gjennomføring: Ambisjonsnivå bør defineres ved prosjektstart for å sikre at alle i prosjektet jobber mot et omforent mål og for å sikre god balansering av ulike kvaliteter.

Ulik lokalisering, funksjon og målgruppe gir at hvert prosjekt kan ha ulik vektlegging av bærekraftmål. Man kan for eksempel definere et bestemt nivå i sertifiseringsverktøy som BREEAM-NOR. Bygg21 har utarbeidet en liste over kvalitetsprinsipper som også kan brukes som inspirasjon.

Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene der bygget ses i sammenheng med omgivelsene når det gjelder energiproduksjon og –bruk, etablering og bruk av fellesarealer og tilpasning av arkitekturen.

Tips for gjennomføring: Grønn Byggallianse vil utarbeide en sjekkliste for hva som bør vurderes.

Etterspørre innovasjon. Etterspørre, oppfordre og premiere aktører som foreslår nye løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter.

Tips for gjennomføring:

 • Unngå setningen ”Det skal velges velprøvde tradisjonelle løsninger ” i bestilling.
 • Arrangere oppstarts-workshop hvor dere signaliserer positiv holdning til innovasjon.
 • Sett av midler til utprøvning.
 • Avslutt samarbeidet med de som ikke tør og vil.

Utnytte takflatene basert på en vurdering av hva som er best egnet i hvert prosjekt.

Tips for gjennomføring: Takflater kan for eksempel brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, urbant landbruk, rekreasjonsarealer eller birøkt.

Legge til rette for at materialer og hele bygg får lang levetid også når brukerens behov endres.

Det betyr å stille krav om at produkter ikke skal inneholde miljøgifter og å etterspørre og prioritere produkter som har lave klimagassutslipp under produksjon og transport.

Tips for gjennomføring: 

 • Still funksjonskrav om dette i beskrivelsene.
 • Etterspør Environmental Product Declarations for produkter brukt i vesentlig omfang.
 • Lag et klimagassregnskap for prosjektet for å synliggjøre hvor potensialet for klimagassreduksjoner er størst.

Tips for gjennomføring: Langsiktig mål må være utslippsfri byggeplass, men biodiesel vil være en overgangsløsning der elektrisk drevne maskiner og utstyr ikke kan skaffes. Byggvarme bør være elektrisk eller fra fjernvarme i områder der det tilbys.

Tips for gjennomføring: Utbygger kan for eksempel tilby bildeleordning, trygg sykkelparkering og smartteknologi for energibruk og effektutjevning.

Tips til gjennomføring:

 • Bruksanvisning bør være en lettfattelig, ikke teknisk tekst. Det er et tillegg til FDV-dokumentasjon for teknisk personell.
 • Bruksanvisningen kan lages som en app og som en brosjyre.
 • Den kan inneholde tips om bruk av ventilasjon- og varmesystem, vinduslufting, renhold av overflater, avfallssortering etc.

Vis vei med å forplikte selskapet til strakstiltakene

Byggeiere, utviklere og forvaltere kan forplikte seg til å implementere tiltakene i sitt arbeid. Over 50 byggeiere har tilsluttet seg strakstiltakene så langt.

Disse selskapene viser ikke bare at de har høye klima- og miljøambisjoner. De inngår også en formell avtale om at de vil gjennomføre strakstiltakene og skaper reell miljøgevinst i sine prosjekter.

Selskap som signerer får oppfølging fra Grønn Byggallianse.

Slik signerer du

For å signere må man være medlem av Grønn Byggallianse eller Norsk Eiendom.

Hvis du ønsker å signere eller diskutere hva det innebærer, kan du kontakte linn.palm@byggalliansen.no. Vi kan også gå gjennom tiltakene med ledergruppen.

Her er avtaledokumentet man signerer når man tilslutter seg strakstiltakene:

NB: Du må kontakte oss for å inngå avtalene.

Hva skjer etter tilslutning?

Ett år etter tilslutning setter vi opp et oppfølgingsmøte. Her ber vi dere beskrive hvordan dere har valgt å konkretisere hvert av strakstiltakene.

Vi bruker en mal for oppfølging med både kvalitative og kvantitative beskrivelser. Dataene bruker vi til å aggregere målbare tiltak og følge den positive utviklingen.

Vi bruker de også i dialog med myndigheter for å vise hva vi får til sammen.

Disse har signert

 • Aberdeen Investment
 • Anthon B Nilsen
 • Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon
 • Aspelin Ramm
 • Avantor
 • Bane NOR Eiendom
 • Backer
 • Bache Prosjekt
 • Braathen Eiendom
 • DNB Næringseiendom
 • Entra
 • Fabritius Gruppen
 • Ferd Eiendom
 • Fram Eiendom
 • Höegh Eiendom
 • Hundholmen Byutvikling
 • J.B Ugland Eiendom
 • Klaveness Marine
 • KLP
 • Linstow
 • Mallin Eiendom
 • Mustad Eiendom
 • Møller Eiendom
 • NCC Property Development
 • Neptune Properties
 • Nordea Liv
 • Norgesgruppen Eiendom
 • OBOS Næring
 • Oslo Areal
 • Oslo Pensjonsforsikring
 • Oslo S Utvikling
 • Oxer eiendom
 • Profier
 • R. Kjeldsberg
 • SEFF Holding
 • Skanska Commercial Development
 • Studentsamskipnaden SiO
 • Selvaag Eiendom
 • Storebrand
 • Ticon Eiendom
 • Værste
 • Malling & Co
 • Newsec Basale
 • Union Gruppen
 • Bærum kommune eiendom
 • Forsvarsbygg
 • Helse Sør-Øst
 • Kultur- og Idrettsbygg
 • Omsorgsbygg
 • Statsbygg
 • Universitetet i Oslo Eiendom
 • Undervisningsbygg
 • Avantor (bolig)
 • Diakonhjemmet (bolig)
 • Ferd Eiendom (bolig)
 • Fredensborg Bolig (bolig)
 • Nordr (bolig)
 • OBOS Nye hjem (bolig)
 • Oslo S Utvikling (bolig)
 • Pilares (bolig)
 • Stor-Oslo Eiendom (bolig)
 • Skanska (bolig)
 • Ticon Eiendom (bolig)
 • Urbanium (bolig)
 • USBL (bolig)
 • Veidekke Eiendom (bolig)