Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad

Å planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad er strakstiltak 13, som er det tredje i versjon 2.0 av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

For nybygg- og rehabiliteringsprosjekter må det settes mål for maksimale avfallsmengder per kvm i byggefasen og sorteringsgrad er minimum 85% etter vekt. Gå i dialog med leietaker og sørg for å ha et godt system for å redusere avfallsmengder i drift og for å øke sorteringsgrad.

Strakstiltaket gjelder både for nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter, samt for eksisterende bygg i drift.

Hvorfor:

Utvikling i total avfallsmengde i Norge har økt de siste årene. I dag er bygge- og anleggsvirksomheten den største kilden til avfall i Norge.

I 2019 ble 71 prosent av det ordinære avfallet gjenvunnet. Ca. 41 prosent av det gjenvunne avfallet ble materialgjenvunnet. Materialgjenvinning betyr at ressurser i avfallet brukes som råvarer i produksjon av nye produkter eller materialer (kilde: Miljøstatus). EUs taksonomi for økonomisk aktivitet stiller krav til sirkulærøkonomi og for å tilfredsstille mål 1 «Begrense klimaendringer» må byggeprosjekter tilrettelegge for at minst 70 % av bygnings- og riveavfallet kan gå til ombruk eller materialgjenvinning.

Hvordan:

Nybyggprosjekter:

  • Sett mål for maksimale avfallsmengder per kvm i byggefasen. Gjennomsnittlig avfallsgenerering i norske nybygg er ifølge SSB 50-56 kg/m2. I BREEAM-NOR 3.0 får nybyggprosjekter 1 poeng for å oppnå byggavfall <40 kg/ m2. De mest ambisiøse selskapene har mål om avfallsgenerering ned til 25 kg/ m2.
  • For å øke ombruk og materialgjenvinning av byggavfall er første skritt på veien å ha høy sorteringsgrad. Sorteringsgrad bør være minimum 85 %, og det bør legges planer for hvordan det sorterte avfallet kan gå til ombruk eller materialgjenvinning.

Eksisterende bygg:

  • Byggeiere må legge til rette for god sortering for sine leietakere, samt sette mål om sorteringsgrad. Nye kontorer og kjøpesentre har gode forutsetninger for høy sortering og det er realistisk å sette mål om 80 % sorteringsgrad. For eksisterende kontorbygg er sorteringsgraden i gjennomsnitt rundt 65 %.
  • Ha jevnlige leietakermøter der avfallsmengde- og sortering er tema.