Om oss

Vi er en medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. Vi jobber for at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i vår sektor.

Les handlingsplanen.

Les strategi for 2019-2021.

Les vedtektene.

Vår visjon

Å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.

Hva vi er

Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening der virksomheter fra hele bygge- og eiendomsektoren kan være medlem.

Vi er:

 • en inspirasjons- og kunnskapskilde for medlemmene
 • et nettverk der medlemmer kan hente og dele erfaringer
 • en interesseorganisasjon for økt bærekraft overfor myndighetene ved utforming av nye rammebetingelser
 • en pådriver til innovasjon
 • en organisasjon for å utvikle og tilby verktøy og sertifiseringsordninger for bærekraft

Med bidrag fra over 300 medlemmer fra hele verdikjeden, representerer vi bygge- og eiendoms-sektorens nåværende og fremtidige ledere og praktikere som jobber for reell endring.

Temaer vi jobber med

Temaene vi arbeider med er avledet fra vår visjon. De utgjør de mer materielle miljømessige og sosiale konsekvensene av det byggede miljøet.

 • Reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning
 • Avfall og ressursbruk
 • Biologisk mangfold
 • Helse og velvære
 • Livskvalitet og verdi for samfunnet

Vår påvirkning

Vi ønsker at bærekraftig utvikling blir naturlig. Eiendomssektorens veikart mot 2050 viser hvordan vi skal komme dit. Veikartet gir en detaljert oversikt over det vi skal bidra til å oppnå:

 • Et klimanøytralt Norge i 2050
 • 40% reduksjon av klimagassutslipp i 2030
 • Lukkede materialkretsløp i 2050
 • Null utslipp av miljøgifter i 2050
 • Null utslipp av klimagasser i 2050
 • Skape helsefremmende bygg og områder
 • Gi langsiktig verdi for samfunnet

For å oppnå dette må vi påvirke slik at reell endring skjer. Vår modell for endring viser på hvilke fire nivåer vi mener vi kan påvirke endring – hos fagfolk, i bedrifter, steder (byer og områder) og byggesektoren (samfunnet) som helhet. Hvert år vil vi publisere en konsekvensrapport for å vise det samlede omfanget av våre aktiviteter, og forandringen som de har medført på ovennevnte fire nivåer.

Våre partnere

Endring skjer ikke alene, et annet sted, av noen andre og til en annen tid. Det skjer nå. Våre medlemmer er også våre partnere for endring. I tillegg har vi et nettverk av partnere som sammen kan forsterke effekten av vårt arbeid, få mer gjort og nå ut til flere.

World Green Building Council (WGBC)

Grønn Byggallianse er medlem av World Green Building Council (WGBC) – et globalt nettverk bestående av over 70 land og deres 32.000 medlemsbedrifter.  Denne internasjonale koblingen skiller oss litt ut fra andre organisasjoner – det styrker vårt arbeid og git mulighet for både å inspirere andre i verden, men også hente inspirasjon fra verden.

WGBC sitt arbeid med blant annet  FN’s bærekraftsmål, har vi adoptert inn i vår modell for endring.

Våre norske samarbeidspartnere er ENOVA, SINTEF , FutureBuilt, Pådriv – bærekraftig områdeutvikling, Bygg21, RIF, Finans Norge

En samtale mellom daglig leder Katharina B og

vårt styremedlem Morten Aarhus i Forbo –

om nye Grønn Byggallianse