Innspill til myndighetene

Vi deltar i høringer og andre prosesser av betydning for vårt arbeid og våre medlemmer. Her kan du lese våre tidligere innspill til myndighetene.

2024:

_________________________________________________________________________________________________________________

Høringsuttalelse fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom – Representantforslag om en mer sirkulær byggenæring – 150 S (2023–2024)

Dato: 25.4.24

Mottaker: Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Mulige klimagasskrav i TEK

Dato: 15.3.24

Mottaker: DIBK

_________________________________________________________________________________________________________________

Revidert energieffektiviseringsdirektiv av 20. september 2023 – høringssvar fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Dato: 11.3.24

Mottaker: Energidepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Mulige endringer i energikravene i byggteknisk forskrift (TEK17)

Dato: 29.2.24

Mottaker: DIBK

_________________________________________________________________________________________________________________

NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050 – rapport av Klimautvalget 2050 – høringssvar fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Dato: 28.2.24

Mottaker: Klima- og miljødepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Høring NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser: høringssvar fra Grønn Byggallianse

Dato: 9.2.24

Mottaker: Nærings- og fiskeridepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

2023:

Høringssvar til kommuneplanenes arealdel (KPA) – Oslo kommune

Dato: 22.12.23

Mottaker: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

_________________________________________________________________________________________________________________

Høring energimerkeforskriften Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Dato: 18.12.23

Mottaker: Olje- og energidepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Venstres stortingsvalgprogram

Dato: 22.11.23

Mottaker: Venstre

_________________________________________________________________________________________________________________

Kommentar til arbeid med veileder om nye klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser

Dato: 08.11.23

Mottaker: Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til energi- og miljøkomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen om regjeringens forslag til statsbudsjett 2024

Dato: 27.10.23

Mottaker: Energi- og miljøkomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Statsbudsjettet 2024: (i samarbeid med Norsk Eiendom)

Dato: 20.06.23

Mottaker: Statsministerens kontor

_________________________________________________________________________________________________________________

Brev til energi og miljøkomiteen – Innlemmelse av bygningsenergidirektiv II fra 2010 i EØS-avtalen

Dato: 11.05.23

Mottaker: Stortingets energi- og miljøkomité 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Høringsuttalelse fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom til Energikommisjonens rapport Mer av alt – raskere

Dato: 27.04.23

Mottaker: Olje- og energidepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Anskaffelsesutvalget

Dato: 24.04.23

Mottaker: Anskaffelsesutvalget

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Innspill fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom til nasjonal handlingsplan for energieffektivisering

Dato: 21.04.23

Mottaker: Olje-og energidepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Grønn Byggallianses høringssvar til “Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser”

Dato: 08.03.23
Mottaker: Nærings- og fiskeridepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Skriftlig innspill til klimahøring fra Grønn Byggallianse

Dato: 20.02.23
Mottaker: Høyres stortingsgruppe ved Mathilde Tybring-Gjedde

_________________________________________________________________________________________________________________

Skriftlig innspill til stormøte om sirkulær økonomi

Dato: 02.02.23
Mottaker:Klima- og miljødepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Høringssvar til NVEs forslag om prisregulering av fjernvarme.

Dato: 01.02.23
Mottaker: NVE

_________________________________________________________________________________________________________________

Høringssvar til forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk for perioden 2024-2027. Høringssvar fra Grønn Byggallianse, EBA, SINTEF og Norsk Eiendom

Dato: 27.01.23
Mottaker: Finansdepartementet

2022:

Representantforslag om skjerpa klimakrav til bygg (Dok8:262S)(2021-2022). Høringssvar fra EBA, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Dato: 22.11.22
Mottaker: Kommunal- og forvaltningskomiteen og energi- og miljøkomiteen, Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Representantforslag om en mer sirkulær økonomi (Dok8:254S)(2021-2022). Høringssvar fra EBA, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Dato: 08.11.22
Mottaker: Energi- og miljøkomiteen, Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2022–2023) ( i samarbeid med Norsk Eiendom).

Dato: 16.10.22
Mottaker: Finanskomiteen, Energi- og miljøkomiteen, Kommunal- og forvaltningskomiteen, Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Forslag til innføring av modell for deling av strømproduksjon. Høringssvar fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.
Dato: 30.09.22
Mottaker: Reguleringsmyndigheten for energi (RME), på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

_________________________________________________________________________________________________________________

Forslag til ny høyhusstrategi for Oslo. Høringssvar fra Grønn Byggallianse.

Dato: 30.08.22

Mottaker: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Statsbudsjettet 2023: (i samarbeid med Norsk Eiendom)

Dato: 25.08.22

Mottaker: Statsministerens kontor

_________________________________________________________________________________________________________________

Høringssvar fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom: Endringsforslag i EUs fornybardirektiv, energieffektiviseringsdirektiv, og direktiv om bygningers energiytelse. 

Dato: 22.08.22
Mottaker: Olje- og energidepartementet. OEDs nettside med høringsnotat mm.

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Energikommisjonen fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Dato: 25.05.22
Mottaker: Energi- og miljøkomitéen, Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill tilleggsmelding energimeldingen  – (i samarbeid med Norsk Eiendom)

Dato: 27.04.22
Mottaker: Energi- og miljøkomitéen, Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Forslag til nytt direktiv for bygningers energiytelse (EBPD) – (i samarbeid med Norsk Eiendom)

Dato: 28.02.2022
Mottaker: Olje- og energidepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

2021:

_________________________________________________________________________________________________________________

Ombruk av byggevarer

Dato: 09.11.2021
Mottaker: Direktoratet for byggkvalitet

_________________________________________________________________________________________________________________

Høringssvar til forslag til endringer i statlige planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning

Dato: 01.11.2021
Mottaker: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Klimabaserte energikrav til bygg – (i samarbeid med Norsk Eiendom)

Dato: 01.102021
Mottaker: Direktoratet for byggkvalitet

_________________________________________________________________________________________________________________

Mangel på norske definisjoner for kriterier i EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter
svekker norsk bygg- og eiendomssektors tilgang til kapital – (i samarbeid med Norsk Eiendom og Finans Norge)

Dato: 17.06.2021
Mottaker: Finansminister Jan Tore Sanner (H), olje- og energiminister Tina Bru (H) og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

_________________________________________________________________________________________________________________

Energy efficiency – Revision of the Energy Performance of Buildings
Directive 2010/31/EU

Dato: 22.03.2021
Mottaker: European Commission

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til strategi for grønne tak og fasader

Dato: 05.03.2021
Mottaker: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

_________________________________________________________________________________________________________________

Energisparing i boliger og bygg må prioriteres i klimaplanen

Dato: 16.02.2021
Mottaker: Stortinget v/Energi- og miljøkomiteen

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til høring om gjennomføring av EU-regelverk om bærekraftig finans

Dato: 08.01.2021
Mottaker: Finansdepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til handlingsplanen for bærekraftsarbeidet i Norge

Dato: 29.11.2020
Mottaker: Bærekraftsminister Nikolai Astrup

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til FNs miljøforsamling og ny naturavtale

Dato: 12.10.2020
Mottaker: Klima- og miljødepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §7-2 m.m. om sikkerhet for overvann

Dato: 25.06.2020
Mottaker: Direktoratet for Byggkvalitet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020

Dato: 25.05.2020
Mottaker: Stortinget v/Finanskomiteen

_________________________________________________________________________________________________________________

Endringer i nettleiestruktur

Dato: 25.05.2020
Mottaker: Reguleringsmyndigheten for energi i NVE

_________________________________________________________________________________________________________________

Forprosjekt ny energimerkeordning

Dato: 13.05.2020
Mottaker: Olje- og energidepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Klimakur 2030

Dato: 30.04.2020
Mottaker: Miljødirektoratet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til klimamøte i regi av statsråd Nikolai Astrup

Dato: 06.03.2020
Mottaker: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie

Dato: 08.01.2020
Mottaker: NVE- Reguleringsmyndigheten

_________________________________________________________________________________________________________________

Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

Dato: 10.03.2019
Mottaker: Klima- og miljødepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til miljøkrav i TEK-20

Dato: 06.03.2019
Mottaker: Direktoratet for Byggkvalitet

_________________________________________________________________________________________________________________

Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000m2

Dato: 08.05.2018
Mottaker: Direktoratet for Byggkvalitet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Representantforslag 1 03 S om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet

Dato: 15.03.2018
Mottaker: Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Dato: 28.02.2018
Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat

_________________________________________________________________________________________________________________

Høring om bærekraftig og sirkulært forbruk

Dato: 15.01.2018
Mottaker: Oslo kommune

_________________________________________________________________________________________________________________

Metode for klimagassberegninger for bygninger NS 3720

Dato: 23.12.2017
Mottaker: Standard Norge

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill energimerkeordningen

Dato: 16.11.2017

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter 

Dato: 30.09.2016
Mottaker: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Filtrer på stikkord