På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendt ut forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10) på høring.

Forslaget finner du ved å følge denne lenken til DiBK sine nettsider.

Høringsfristen til DiBK er 30.09.2021.

Intern høring for medlemmer

Grønn Byggallianse er høringsinstans og har forfattet et utkast til høringssvar til DiBK om klimabaserte energikrav til bygg. Utkastet finner du ved å klikke på denne lenken

Vår interne høringsfrist er 24. september 2021.  

Send dine høringsinnspill til: post@byggalliansen.no Merk e-posten med TEK-høring.

OBS: Utkast til Grønn Byggallianse sine innspill til endringer i kapittel 9. Ytre miljø, kommer i eget notat.