Kjøp kun bygningsprodukter uten helse- og miljøfarlige stoffer

Strakstiltak 3 gjelder både for nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter og ved innkjøp til mindre ombygginger og drift.

Alle virksomheter som bruker produkter med innhold av kjemisk stoff som kan være helse- og miljøfarlige, plikter å vurdere om det finnes alternativ med lavere risiko. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Dette er et lovkrav (§3a i Produktkontrolloven). For nybygg og ved totalrehabiliteringer omtales også kravet i Byggteknisk forskrift (§9-2): «Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer».

Byggherren er ansvarlig for at valgte løsninger følger loven. Byggherren er også den som normalt får ulempene med å bygge inn farlig avfall i bygget, for eksempel når materialer skal skiftes eller bygget skal rives.

Fremover vil det bli langt vanskeligere og dyrere å avhende helse- og miljøfarlige materialer.

Helse- og miljøfarlige stoffer finnes særlig i kjemikalier som kommer i boks og tube, men kan også finnes i faste bygningsprodukter. For å kjøpe produkter uten helse- og miljøfarlige stoffer bør du:

Stille krav om produkter uten helse- og miljøfarlige stoffer og etterspørre dokumentasjon fra produsent. Slik stiller du krav:

  • I BREEAM-prosjekter er det minstekrav å dokumentere fravær av helse- og miljøfarlige stoffer som står oppført i sjekkliste A20 (s. 309 i manualen). Sjekklisten inneholder de stoffene som er mest helse- og miljøfarlige stoffene ifølge Miljødirektoratet. Du kan bruke sjekkliste A20 i alle prosjekter. Da sikrer du at «verstingstoffene» unngås i ditt prosjekt.
  • Du kan lese veilederen Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg. Veilederen gir en oversikt over lovverket, hvilke produktgrupper som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, samt hva slags merking og dokumentasjon du kan etterspørre.

Slik sikrer du produkter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer:

  • Første skritt er å velge en materialtype som sjelden eller aldri inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Grønn Materialguide gir en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer i ulike materialtyper.
  • Dersom det velges en materialtype som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, er det viktig å etterspørre produkter med lavest mulig innhold. For å velge og dokumentere miljøriktig produktvalg i et byggeprosjekt, anbefaler vi at prosjekter og innkjøpere bruker Norsk Byggtjeneste sin ECOproduct-database. Databasen inneholder over 800 produkter vurdert etter ECOproduct-metoden. Vurderingene er basert på innhold i en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD) og er i utgangspunktet ment for produktspesifikke vurderinger. Man kan da f.eks. henvise til at produktet må tilfredsstille krav til grønt eller hvitt nivå i ECOproduct-metoden.

Under følger dokumenter og veiledere som går mer i dybden:

  • Hva sier lovverket om helse- og miljøskadelige stoffer?
  • Anskaffelse av miljøvennlige byggevarer er en prosessveileder som gir tips til hvordan man kan stille krav. Merk at terskelverdiene i veilederen er utdaterte og at oppdaterte verdier er i Grønn Materialguide.
  • Metodebeskrivelse ECOproduct. I ECOproduct kategoriseres produkter innenfor nivåene rødt, grønt og hvitt. Stoffer på A20-listen gir rødt nivå. Hvitt indikerer at produktet har helse- og miljøfarlige stoffer i forholdsvis små mengder. Vårt råd er å unngå stoffer som gir rødt nivå og prøve å finne et grønt alternativ. Hvis det ikke er praktisk mulig å velge et grønt alternativ på grunn av for eksempel brannkrav, andre miljøhensyn eller høye kostnader, kan det velges hvitt nivå.