Etterspør utslippsfri byggeplass

Å etterspørre utslippsfri byggeplass er strakstiltak 20, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Strakstiltaket gjelder for nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter. Vi bruker samme definisjon som miljødirektoratet; utslippsfri byggeplass gir ingen klimagassutslipp eller utslipp av helseskadelige stoffer som NOx eller partikler og energikilder kan være elektrisitet, hydrogen eller fjernvarme.  

Hvorfor etterspørre utslippsfrie byggeplasser? 

Utslipp i byggefase er lavt sammenliknet med totale utslipp i et byggs livsløp. Det er likevel viktige utslipp å redusere for å nå Norges klimamål- og forpliktelser fordi reduksjonen er umiddelbar. Utslippene fra bygge- og anleggsplassene i Oslo alene (2018-tall) er på ca. 200 000 tonn CO2– ekvivalenter. I 2022 blir det forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme – og tørk.  

Hvordan gå frem for å sikre lavere utslipp i byggefase? 

  • Sett mål om utslippsreduksjon i byggefase tidlig i prosjektet og ha det med i beskrivelsene som omhandler prosjektets miljøambisjon. 
  • Bestill fra entreprenøren en plan for reduksjon av utslipp fra byggeaktivitet. Dette kan for eksempel inkludere plan for logistikk, reduksjon av tomgangskjøring og bruk av utslippsfrie maskiner.  
  • Etterspør utslippsfri byggeplass. Vær tydelig og tidlig i din bestilling. Vær bevisst om du etterspør eller krever, og hvor du setter systemgrensen.
  • Få tips til hvordan stille krav til leverandørene ved å lese veilederen «Veileder utslippsfrie byggeplasser». 
  • Les også tips fra to entreprenører med erfaring:
  • Vær oppmerksom på at et suksesskriterium er å planlegge med tilstrekkelig byggestrøm. 
  • Enova gir økonomisk støtte til innkjøp av anleggsmaskiner som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass.
  • Les Bymiljøetatens erfaring med elektriske anleggsmaskiner. 

Sider nyttig informasjon: 

Sintef: Utslippsfrie byggeplasser 

Miljødirektoratet: Utslipps- og fossilfrie byggeplasser