Etabler rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av nye bygningsprodukter 

Å etablere rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av nye bygningsprodukter er strakstiltak nummer sju for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor? 

Alle virksomheter som bruker produkter med innhold av kjemisk stoff som kan være helse- og miljøfarlige, plikter å vurdere om det finnes alternativ med lavere risiko. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Dette er et lovkrav (§3a i Produktkontrolloven). For nybygg og ved totalrehabiliteringer omtales også kravet i Byggteknisk forskrift (§9-2): «Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer». Byggherren er ansvarlig for at valgte løsninger følger loven. Byggherren er også den som normalt får ulempene med å bygge inn farlig avfall i bygget, for eksempel når materialer skal skiftes eller bygget skal rives. Fremover vil det bli langt vanskeligere og dyrere å avhende helse- og miljøfarlige materialer.    

I tillegg til innhold av kjemiske stoffer, bør det stilles krav til klimagassutslipp for bygningsproduktene. Bygg- og eiendomssektoren har lave direkte utslipp, men er den viktigste premissgiveren for både industri-, transport- og energisektoren. Faktisk skjer over 50 % av utslippene i et byggs livsløp ved produksjon og transport av materialer til bygget.  

Klimagassutslippene fra nybygg kan reduseres med 20-40 % hvis alle norske byggherrer stiller krav om lavutslippsmaterialer i sine prosjekter.   

Hvordan? 

Helse- og miljøfarlige stoffer finnes særlig i kjemikalier som kommer i boks og tube, men kan også finnes i faste bygningsprodukter. For å kjøpe produkter uten helse- og miljøfarlige stoffer:  

 1. Still krav om produkter uten helse- og miljøfarlige stoffer og etterspør dokumentasjon fra produsent.  
  • I BREEAM-NOR 2016-prosjekter er det minstekrav å dokumentere fravær av helse- og miljøfarlige stoffer som står oppført i sjekkliste A20 (hyperlenke). Sjekklisten inneholder de stoffene som er mest helse- og miljøfarlige stoffene ifølge Miljødirektoratet. Du kan bruke sjekkliste A20 i alle prosjekter. Da sikrer du at «verstingstoffene» unngås i ditt prosjekt.  
  • Ønsker du å være hakket mer ambisiøs kan du følge metoden til minstekravet i Mat 02 i BREEAM-NOR v6.0. 
  • Du kan lese veilederen «Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg». Veilederen er fra 2013, men den gir en god oversikt over hvordan du kan gå frem for å unngå helse- og miljøfarlige stoffer, samt hva slags merking og dokumentasjon du kan etterspørre.  
 2. Skal du selv velge materialer, så velg materialtyper som sjelden eller aldri inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Grønn Materialguide gir en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer i ulike materialtyper.   
  • Dersom det velges en materialtype som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, er det viktig å etterspørre produkter med lavest mulig innhold. For å velge og dokumentere miljøriktig produktvalg i et byggeprosjekt, anbefaler vi at prosjekter og innkjøpere bruker Norsk Byggtjeneste sin ECOproduct-database. Databasen inneholder over 800 produkter vurdert etter ECOproduct-metoden. Vurderingene er basert på innhold i en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD) og er i utgangspunktet ment for produktspesifikke vurderinger. Man kan da f.eks. henvise til at produktet må tilfredsstille krav til grønt eller hvitt nivå i ECOproduct-metoden.   

Byggematerialer med stor negativ klimapåvirkning er ofte en del av tung og bærende konstruksjoner, men også andre byggematerialer kan ha høyt karbonavtrykk. For å kjøpe produkter med lave karbonavtrykk: 

 • Velg materialtyper med lave klimagassutslipp. Grønn Materialguide gir også oversikt over hvordan ulike materialer påvirker global oppvarming.  
  • Dersom det ikke kan velges en materialtype med lave klimagassutslipp, kan ECOproduct-databasen også brukes til å finne spesifikke produkter med lavere klimagassutslipp innen en materialtype. 

Lær mer

 • Anskaffelse av miljøvennlige byggevarer er en prosessveileder som gir tips til hvordan man kan stille krav. Merk at terskelverdiene i veilederen er utdaterte og at oppdaterte verdier er i Grønn Materialguide.  
 • ECOproduct-metoden. I ECOproduct kategoriseres produkter innenfor nivåene rødt, grønt og hvitt. Stoffer på A20-listen gir rødt nivå. Hvitt indikerer at produktet har helse- og miljøfarlige stoffer i forholdsvis små mengder. Vårt råd er å unngå stoffer som gir rødt nivå og prøve å finne et grønt alternativ. Hvis det ikke er praktisk mulig å velge et grønt alternativ på grunn av for eksempel brannkrav, andre miljøhensyn eller høye kostnader, kan det velges hvitt nivå.   
 • Norsk Standard, NS 3720, gir metode for beregning av klimagasser i bygninger 
 • Frokostmøte om Lavkarbo byggematerialer