Innfør miljøledelse

Å innføre miljøledelse er strakstiltak nr. 4 i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Miljøledelse omfatter temaer som vann, avfall og energi, etc. . Strakstiltaket gjelder for eksisterende bygningsmasse.

Hvorfor?

Bransjen har inntil nylig snakket om energi og energiledelse, men de siste årene har også temaer som avfallsmengder, vannforbruk, innkjøpsoppfølging, transport osv. fått større fokus. Vi har skiftet fokusområde fra energi til miljø.  

Det er et stort potensial for å spare energi og ressurser i eksisterende bygg. Det er vist at kartlegging av energibruk kan avdekke enkle tiltak for å spare 10-20% av energibruken. I tillegg til å være et tiltak for klima og miljø vil dette tiltaket kunne gagne økonomisk. Ved å redusere energibruk og avfallsmengder kan det spares penger på energiutgifter og avfallshåndtering. Systematisk kartlegging og oppfølging gir resultater.  

Hvis bygget eller porteføljen er miljøfyrtårnsertifisert, innebærer det at man må jobbe systematisk med miljøtiltak. Miljøfyrtårn innebærer å jobbe helhetlig med miljøledelse.  

Hvordan?

  1. Gå planmessig til verks for å avdekke hvor miljøforbedringene kan skje, samt i hvilken rekkefølge tiltakene skal gjennomføres.  
    • Kartlegg nåsituasjonen – Benytt deg av blant annet av de målene dere har satt under miljøsertifisering av organisasjonen (strakstiltak 1). Kartlegg forbruket på energi, avfall (mengder og fraksjoner), vannforbruk etc. 
    • Sett opp en plan for forbedring av byggene – For hvert bygg – sett opp en plan for forbedring av miljøparameterne. 
    • Mål, og ha kontinuerlig forbedring – Etabler rutiner og praksis for kontinuerlig målinger. Benytte eksisterende systemer som for eksempel SD-anlegget til å hente ut data som viser hvordan bygget yter. Kontinuerlig analyser og oppfølging lønner seg over tid! 

BREEAM In-Use (BIU) kan benyttes da det er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg. BIU kan benyttes på alle typer næringsbygg og boliger. 

Lær mer

  • Veileder i avfallshåndtering har som hensikt å vise at de fleste bedrifter er i stand til å redusere mengden og øke andelen sortert avfall ved hjelp av enkle tiltak. Målgruppe for veilederen er driftsorganisasjonen. 
  • Inspirasjon til hvilke nøkkeltall man bør innhente for å kartlegge nåsituasjonen finnes i rapporten «Mal for miljørapportering»