Om BREEAM-NOR

Hva er BREEAM-NOR?

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM –  Norges mest utbredte miljøsertifisering for alle typer bygg.

Du kan laste ned den tekniske manualen BREEAM-NOR nederst på denne siden. Manualen er tilgjengelig både på norsk og engelsk. Vær klar over at det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er den formelle versjonen. Den norske versjonen er en oversettelse av den engelske manualen.

Vedlegg

BREEAM-NOR 2016

BREEAM-NOR 2012

Nyttige kalkulatorer for revisorer og AP’er:

BREEAM-NOR manualen er inndelt i 9 miljøområder pluss innovasjon:

 1. Ledelse og administrasjon
 2. Helse og innemiljø
 3. Energibruk
 4. Transport
 5. Vann
 6. Materialer
 7. Avfall
 8. Arealbruk og økologi
 9. Forurensning

Hvert område består av en rekke emner som beskriver hvordan miljøpåvirkning fra et nytt eller rehabilitert bygg kan reduseres. Hvert emne beskriver i detalj et formål med tilhørende kriterier og dokumentasjonskrav. Kriteriene spesifiserer den eller de ytelsene som valgte løsninger skal innfri. Der prosjektet kan dokumentere at kriteriene er innfridd, kan BREEAM-poeng tildeles.

Kriteriene i BREEAM-NOR-manualen er stort sett strengere enn minstestandardene i byggeforskrifter og annet regelverk. Kriteriene og ytelsesnivåene representerer god eller beste praksis for bærekraftig design og innkjøp.

Se introduksjonskapittelet i BREEAM-NOR-manualen for å få en bedre forståelse av manualens oppbygging.

 

Oppdateringer og avklaringer

Et prosjekt som benytter BREEAM-NOR vil bli sertifisert i henhold til den manualen som er gyldig ved registrering. Behov for klargjøring av gjeldende kriterier gjøres av prosjektets BREEAM-NOR revisor.

Ved behov for prosjektspesifikke avklaringer kan revisor sende inn tekniske avklaringer eller tekniske spørsmål om manualen til tech@byggalliansen.no. Enkle spørsmål vil som regel bli henvist til manualen og/eller FAQ. Andre spørsmål sendes post@byggalliansen.no. Grønn Byggallianse vil svare fortløpende.

Ved større endringer i struktur og innhold, vil BREEAM-NOR manualen bli revidert, og en ny versjon vil bli utarbeidet. Markedet vil bli varslet minst seks måneder før slik revisjon finner sted. Normal levetid for en versjon er 3-6 år. Gjeldene versjon, BREEAM-NOR 2016, ble lansert i august 2016. Det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er formaldokumentet ved revisjon.

Dersom du vurderer å benytte BREEAM-NOR på et prosjekt, anbefaler vi at du kontakter en BREEAM-NOR revisor. Det er kun revisor som kan registrere et BREEAM-NOR prosjekt hos Grønn Byggallianse. Vi anbefaler å engasjere revisor og registrere prosjektet tidlig i planleggingsprosjektet. Ved registrering låses kriteriesettet. Endringer i kriterier etter dette har ikke tilbakevirkende kraft. Kriteriene blir dermed forutsigbare.

For at BREEAM-NOR prosessen skal gå så smidig som mulig anbefaler vi at både byggeier, prosjekteringsgruppen og andre involverte setter seg inn i BREEAM-NOR så tidlig som mulig i prosessen. Grønn Byggallianse tilbyr kurs som kan hjelpe deg med å bli bedre kjent med BREEAM-NOR:

 • BREEAM-NOR innføringskurs: Gir en grunnleggende innføring i BREEAM-NOR.
 • BREEAM-NOR bestillerkompetanse: Gjør deg i stand til å rigge og gjennomføre et nybygg- eller rehabiliteringsprosjekt som skal BREEAM-NOR-sertifiseres på en smidig og kostnadseffektiv måte. Kurset er spesielt rettet mot byggeiere, utviklere, prosjekt- og prosjekteringsledere
 • Prosjektspesifikt innføringskurs: Gir en grunnleggende innføring i BREEAM-NOR. Skreddersys for å gi det aktuelle prosjektet innsikt i de kriteriene som må tilfredsstilles for å få gode BREEAM-NOR-karakterer og kunnskap om den tidslinjen som reduserer kostnadene for de energi- og miljøtiltak som kreves.

Se våre kurs for flere kursalternativer

Hva slags prosjekter kan BREEAMes

BREEAM-NOR-kriterier er utviklet for nybygg og rehabilitering av

 • kontor
 • industri (inkl. lager)
 • varehandel (inkl. restauranter og kjøpesenter)
 • undervisningsbygg (inkl.barnehager, skoler, oguniversitet).
 • bolig

Alle nybygg og rehabiliteringsprosjekter kan sertifiseres, men andre bygningstyper enn de nevnt over må få utarbeidet et tilpasset kriteriesett under ordningen BREEAM-NOR Bespoke.

Innredningsprosjekter kan også sertifiseres gjennom et forenklet kriteriesett, både innenfor BREEAM-NOR og BREEAM-NOR Bespoke.

Hvilket nivå?

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Generelt kan vi si at gevinstene ved sertifisering er mer avhengig av at bygget gjennomgår en sertifisering enn at det oppnår et sertifikat på et høyt nivå. Dette fordi:

 1. Et sertifikat er en tredjepartskontroll på at bygget har vesentlige kvaliteter. Det ligger en robusthet i systemets minstestandarder og vekting av poeng, slik at også bygg med laveste sertifiseringsnivå vil ha vesentlige dokumenterte kvaliteter.
 2. En sertifiseringsprosess vil bidra til at man vurderer viktige kvalitetsområder. Det fører også til bedre struktur og orden i prosjektet, krav om tverrfaglig samarbeid og tidligfaseplanlegging. Dette vil være til fordel for både prosjektet og det ferdige bygget.

Aktører som etterspør sertifikat, som investorer, banker og forsikringsselskap, stiller som regel kun krav til at bygget er sertifisert, ikke til et bestemt sertifiseringsnivå. Dette fordi alle nivåer viser dokumenterte kvaliteter. Det er imidlertid usikkert om leietakere vil stille krav om et høyere sertifiseringsnivå, særlig hvis de ikke kjenner systemet og vet hva de ulike nivåene betyr.

Hvilket sertifikat?

Ferdigstillelsessertifikat er obligatorisk, men man kan også ta ut et sertifikat for design- og prosjekteringsfasen. Dette er frivillig, men anbefales. Ved å teste ut planlagte løsninger gjennom en sertifiseringsprosess i tidligfase er det lettere for prosjektet å justere løsninger og dokumentasjonskrav enn hvis man oppdager avvik i forhold til BREEAM-NOR kravene sent i byggefasen.

Hva koster det å sertifisere?

For å få et BREEAM-NOR sertifikat betaler byggherren først en registreringsavgift og deretter en sertifiseringsavgift når revisorrapporten sendes inn til QA (kvalitetssjekk).

Kostnaden avhenger av størrelse på prosjektet og dekker bistand fra Grønn Byggallianse og BRE til selve sertifiseringen.

I tillegg må byggherre engasjere en ekstern BREEAM-NOR revisor. Revisors kostnader er et kontraktsforhold mellom revisor og byggherre og baseres på revisors tilbud. Det kan være en fordel å innhente tilbud fra flere revisorer. Det anbefales å innhente både timepris og anslått omfang med tak for medgått tid. Det kan være vanskelig for revisor å gi fastpris da omfanget av jobben varierer avhengig av arbeidsdeling mellom revisor og prosjekterende og hvorvidt prosjektet har med en BREEAM-NOR AP.

Grønn Byggallianse har per i dag kun enkeltstående erfaringer å vise til når det gjelder eventuelle kostnader og besparelser forbundet med BREEAM-sertifiseringen og tiltak iverksatt for å oppnå denne. Det finnes imidlertid tilgjengelige kostnadstall fra England.

Under finnes priser for registrering og sertifisering av BREEAM-NOR prosjekter. Prisen er oppgitt i norske kroner og avhenger av størrelse på prosjektet. Kostnaden dekker bistand fra Grønn Byggallianse og BRE til selve sertifiseringen. Det er kunde/utviklers medlemskap og størrelsen på prosjektet som avgjør prisen. Pris for utviklere som ikke er medlem i Grønn Byggallianse er angitt i parentes. Alle prisene er eks.mva.

Registrering:
Alle størrelser – kr. 19.000,- (kr. 30.000,-)

Sertifisering*:
Inntil 5.000m² – kr. 38.500,- (kr. 64.000,-)
5.000< 50.000m² – kr. 64.000,- (kr. 106.000,-)
>50.000 m² – kr. 95.500,- (kr. 159.000,-)

*Prisen dekker ikke kostnad til BREEAM-NOR revisor og plakett. Ved spørsmål kontakt post@byggalliansen.no

På oppdrag fra Grønn Byggallianse har Kunstneren Trond Nordahl i Medicineheads utviklet en utsmykning i form av et symbol til bruk for ferdigstilte BREEAM-bygg som tydelig viser den miljøprestasjonen bygget har oppnådd. Utsmykningen ble første gang integrert på Fornebu S hvor det er skåret inn i granittsteinene med vinkelsliper på utsiden av bygget. I tillegg til spesialtilpassede utgaver, tilbyr vi en standardutgave av løsningen i form av en plakett.

Plaketten er 40×40 cm, laget i rustfritt stål med sertifiseringssymbolet skåret ut i glassklar akryl. Prisen på løsningen er kr 6.500,-. Det er også mulig å bestille plaketten i andre materialer og størrelser eller man kan om ønskelig integrere symbolet i bygget på andre måter. Muligheten er utallige – Kun fantasien setter grenser.

Brukere av BREEAM-NOR kan benytte BREEAM-NOR-logoen i tråd med regler gjeldene for fellesmerke BREEAM-NOR og designmanual gjeldene for BREEAM. Du kan få BREEAM-NOR tilsendt i eps-format ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Kontakt oss