Medlemskontingent for virksomheter med flere funksjoner

Den sammenslåtte nye foreningen Grønn Byggallianse innfører fra 1.1.19 ny kontingentstruktur. Kontingentstrukturen ble vedtatt av årsmøtene i april-18 i tidligere NGBC og Grønn Byggallianse, som grunnlag for sammenslåing. Den nye kontingentstrukturen avspeiler vår nye måte å jobbe på.

I forhold til NGBC vil ny organisasjon tilby langt flere tjenester for medlemmer, som handlingsplanen vår viser. Eiendomsvirksomheter (utviklere og eiendomsforvaltere) i medlemsmassen har tilbud om ekstra mange medlemsfora og også tilbud om 16 timers individuell medlemsservice pr år. Dette tilbudet er historisk betinget, da dette er tilbud som videreføres fra tidligere Grønn Byggallianse som kun hadde eiendomsvirksomheter som medlemmer. Dette betyr at eiendomsvirksomheter også betaler en høyere kontingent enn andre typer medlemmer.

Noen medlemmer har både en eiendoms-/utviklervirksomhet og annen type virksomhet. Det gjelder særlig entreprenører, kommuner og fylkeskommuner.

Entreprenører som har en eiendoms-/utviklervirksomhet, kan velge om de er medlem kun som entreprenør, kun som eiendomsvirksomhet (eiendomsutvikler) eller begge. Hvert av medlemskapene gir tilgang til medlemsfora, medlemsservice og medlemsrabatt for ansatte i den delen av organisasjonen som er medlem, tilpasset aktivitetene her. Våre aktiviteter innenfor miljøvennlig anleggsdrift og CEEQUAL gjelder for eksempel for entreprenørvirksomheten, mens Grønt ekspertforum, Forum for boligutviklere og 16 timers individuell medlemsservice gjelder for eiendoms-/utviklervirksomheten. I henhold til årsmøtevedtaket beregnes medlemskontingent for entreprenørvirksomheten etter omsetning (i Norge) og for eiendomsvirksomheter etter antall forvaltede kvadratmeter. Eiendomsutviklere som utvikler for salg, faller i kategorien: Forvaltede kvadratmeter < 100 000 m2.

Større kommuner og fylkeskommuner som har eiendomsvirksomhetene skilt ut som eget foretak tilbys også to typer medlemskap. De kan velge ett eller begge; medlemskap for kommuner/fylkeskommuner og/eller medlemskap for eiendomsvirksomhet (eiendomsforvaltning/-utvikling). Tilgang til medlemsforaene Driftsforum, Grønt Ekspertforum og Forum for boligutviklere og 16 timers individuell medlemsservice gjelder kun dersom kommunen/fylkeskommunen har meldt inn sitt eiendomsforetak. Medlemskontingent for planavdelingen i kommunen/fylkeskommunen beregnes ut fra antall innbyggere. Eiendomsforetaket i fylkeskommunen/kommunen betaler medlemskontingent ut fra antall forvaltede kvadratmeter.

Dersom dere har spørsmål knyttet til dette, kontakt daglig leder Katharina Th. Bramslev tlf 97758897.