Strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050

Strakstiltakene er vår klare anbefaling til hva byggeiere og forvaltere som tar klima og miljø på alvor bør gjøre i dag for å være konkurransedyktige i en grønn fremtid.

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

Ved å klikke på hvert tiltak vil du finne nyttig hjelp til å følge opp tiltaket.

 1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
 2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
 3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
 4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
 5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
 6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
 7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
 8. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
 9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
 10.  Etterspørre fossilfri byggeplass

 

10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere

 1. Innføre miljøledelse der organisasjonen definerer overordnede miljømål og etablerer et systematikk for etterprøving og stadig forbedring. Tips for gjennomføring: ISO 14001- eller Miljøfyrtårn (EMAS)-sertifisering er godt egnet til dette. Alternativt kan en ekstern konsulent verifisere at miljøledelsesystemet er på samme nivå.
 2. Definere nivå på hvert prosjekts bærekrafts-ambisjon. Tips for gjennomføring: Ambisjonsnivå bør defineres ved prosjektstart for å sikre at alle i prosjektet jobber mot et omforent mål og for å sikre god balansering av ulike kvaliteter. Ulik lokalisering, funksjon og målgruppe gir at hvert prosjekt kan ha ulik vektlegging av bærekraftmål. Man kan for eksempel definere et bestemt nivå i sertifiseringsverktøy som BREEAM-NOR. Bygg21 har utarbeidet en liste over kvalitetsprinsipper som også kan brukes som inspirasjon.
 3. Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene der bygget ses i sammenheng med omgivelsene når det gjelder energiproduksjon og –bruk, etablering og bruk av fellesarealer og tilpasning av arkitekturen. Tips for gjennomføring: Grønn Byggallianse vil utarbeide en sjekkliste for hva som bør vurderes.
 4. Etterspørre innovasjon. Etterspørre, oppfordre og premiere aktører som foreslår nye løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter. Tips for gjennomføring: Unngå setningen ”Det skal velges velprøvde tradisjonelle løsninger ” i bestilling. Arrangere oppstarts-workshop hvor dere signaliserer positiv holdning til innovasjon. Sett av midler til utprøvning. Avslutt samarbeidet med de som ikke tør og vil.
 5. Utnytte takflatene basert på en vurdering av hva som er best egnet i hvert prosjekt. Tips for gjennomføring: takflater kan for eksempel brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, urbant landbruk, rekreasjonsarealer eller birøkt.
 6. Etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger. Legge til rette for at materialer og hele bygg får lang levetid også når brukerens behov endres.
 7. Etablere rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter. Det betyr å stille krav om at produkter ikke skal inneholde miljøgifter og å etterspørre og prioritere produkter som har lave klimagassutslipp under produksjon og transport. Tips for gjennomføring: Still funksjonskrav om dette i beskrivelsene. Etterspør Environmental Product Declarations for produkter brukt i vesentlig omfang. Lag et klimagassregnskap for prosjektet for å synliggjøre hvor potensialet for klimagassreduksjoner er størst.
 8. Etterspørre fossilfri byggeplassTips for gjennomføring: Langsiktig mål må være utslippsfri byggeplass, men biodiesel vil være en overgangsløsning der elektrisk drevne maskiner og utstyr ikke kan skaffes. Byggvarme bør være elektrisk eller fra fjernvarme i områder der det tilbys.
 9. Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil. Tips for gjennomføring: Utbygger kan for eksempel ved tilby bildeleordning, trygg sykkelparkering og smartteknologi for energibruk og effektutjevning.
 10.  Utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere for å bidra til god ressursutnyttelse, liten forurensning og godt inneklima i bruksfasen.Tips til gjennomføring: Bruksanvisning bør være en lettfattelig, ikke teknisk tekst. Det er et tillegg til FDV-dokumentasjon for teknisk personell. Bruksanvisningen kan lages som en app og som en brosjyre. Den kan inneholde tips om bruk av ventilasjon- og varmesystem, vinduslufting, renhold av overflater, avfallssortering etc.

10 strakstiltak for byggeiere er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Veikartet er laget av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, for å bidra til grønn omstilling i næringen.

Tilslutning til strakstiltakene

Byggeiere og -utviklere kan forplikte seg til å implementere tiltakene i planer og rutiner. Over 50 byggeiere har tilsluttet seg strakstiltakene så langt.

For å signere må man være medlem av Grønn Byggallianse eller Norsk Eiendom.

Hvis du ønsker å signere eller diskutere hva det innebærer, kan du kontakte linn.palm@byggalliansen.no. Vi kan også gå gjennom tiltakene med ledergruppen.

Hva skjer etter tilslutning?

Ett år etter tilslutning setter vi opp et oppfølgingsmøte. Som del av møtet ber vi dere beskrive hvordan dere har valgt å konkretisere hvert av strakstiltakene.

Vi bruker en mal for oppfølging med både kvalitative og kvantitative beskrivelser. Dataene bruker vi til å aggregere målbare tiltak og følge den positive utviklingen. Vi bruker de også i dialog med myndigheter for å vise hva vi får til sammen.