Om BREEAM Communities

Om BREEAM Communities

BREEAM Communities er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger. Arbeidet med å tilpasse BREEAM Communities til norske forhold ble igangsatt i 2013.

Det finnes ingen egen norsk versjon av BREEAM Communities manualen. Inntil videre er det den engelske versjonen av systemet som også benyttes i Norge. Prosjekter som ønsker å ta i bruk BREEAM Communities må derfor registreres og sertifiseres hos BRE i England. Grønn Byggallianse kan tilby prosjekter som ønsker å ta i bruk BREEAM Communities kursing og veiledning i bruk av systemet i Norge.

Den tekniske manualen for BREEAM Communities er tilgjengelig for nedlasting her.

Tilrettelegging

Grønn Byggallianse arbeider med å senke brukerterskelen for BREEAM Communities i Norge, ved å implementere følgende tiltak:

  • Felles bespoke (tilrettelagt prosess) for seks norske prosjekter gjennomføres i 2016. Se her for mer informasjon om prosjektene og prosessen.
  • Kursopplegg tilpasset et norsk marked (både private og offentlige aktører). Følg med på ¨vår kurskalender eller ta kontakt med oss.
  • Norsk veileder som forklarer hvordan BC brukes i Norge og bidrar til å redusere brukerterskelen for norske aktører. Veilederen ble lansert høsten 2016.

Hvem passer BREEAM Communities for?

BREEAM Communities er tilpasset private og offentlige utbyggere med som har bærekraftsambisjoner og som skal utvikle et område med blandede formål. Verktøyet er også velegnet for kommunale aktører som ønsker å konkretisere målsetninger og ta et klarere grep om hva bærekraftig områdeutvikling kan bety i praksis,- BC-metodikken kan brukes for å konkretisere målsettinger kommunen har for et område og legge til rette for godt samarbeid med private utviklere.

Sentrale egenskaper BREEAM Communities (BC)

  • BC er en metodikk som setter mål i Plan- og bygningsloven (PBL) i system, systemet gir veiledning i hvordan gå frem for å oppnå klare og målbare resultater. Ingen kriterier går på tvers av PBL/norsk planpraksis, men en del kriterier strekker seg noe lengre/har strengere og mer detaljerte krav.
  • BC er et prosessverktøy for å sikre at bærekraftsdimensjoner blir ivaretatt og dokumentert i en planprosess. Systemet stiller krav til planer/strategier innenfor en rekke tema, bl.a. medvirkning, energi, økologi, transport. Strategiene krever refleksjon rundt resultater som skal oppnås, prioriteringer, virkemidler/metoder. I steg 2 og 3 skal strategiene følges opp. Her kreves forpliktelse gjennom avtaler og referater. Dette bidrar til konkretisering av målsettinger, gjør målsettinger til mer enn bare visjoner.
  • Dialogverktøy: gjennom utstrakt bruk av dialog, er formålet å bidra til å skape enighet. BC er et verktøy for å skape enighet mellom flere parter om hovedløsninger på et tidlig stadium i en planprosess.
  • Forpliktelse: Mange kriterier krever skriftlig forpliktelse fra utbygger og/eller leverandører på at et visst ambisjonsnivå skal oppnås. Dette reduserer risiko for at ambisjoner som blir lagt fram i tidlig fase ikke blir fulgt opp.
  • Svært stor andel av kriteriene kan svares ut i normal norsk planprosess (Planprogram, KU, reguleringsbestemmelser, temaplaner/formingsveiledere/kvalitetsprogram, utbyggingsavtaler)

Vedlegg

Komparativ analyse norsk planprosess – BREEAM Communities

Kontakt oss