Tips 2: Har du tatt alle risikoaspektene ved å rive med i beregningen?

Tips 2: Har du tatt alle risikoaspektene ved å rive med i beregningen?

Kostnader er relative og ofte er modellene for å beregne kostnader avhengig av selskapsform, type prosjekt og hvem som gjør beregningen (eier, entreprenør, mfl.). Per i dag er det ikke etablert en omforent modell som knytter miljøaspekter sammen med økonomiske betraktninger i et byggeprosjekt. I mange prosjekter vurderes det ofte kun nybyggpris per kvm. for oppføring. Står valget mellom å rive og å rehabilitere er det flere aspekter som bør tas med i ligningen.

For en rehabilitering regner man ofte store risikokostnader for bygningsmessige overraskelser når man begynner å rive. Nybygg har til nå hatt en mer forutsigbar pris per kvm. Det er grunn til å anta at man framover må regne nye risikokostnader for rive- og nybyggalternativet. Blant annet begynner banker, investorer, myndigheter og andre å etterspørre klimagassregnskap. Et rive-/nybyggalternativ vil normalt gi høyere klimagassutslipp enn en rehabilitering og regnestykkene vil kunne påvirke både lånebetingelser, investeringsvilje, rive- og byggetillatelse og attraktivitet i markedet. Dette er utdypet under tips 3.

Med økte krav til materialgjenvinning fra EU vil rivekostnadene trolig øke, da det er byggherren som er ansvarlig for å finne gode løsninger på dette i et foreløpig umodent marked for materialgjenvinning. Og hva med kostnad for en byggesaksbehandling som trekker ut i tid ettersom både antikvariske bevaringshensyn og miljøfokus øker?

Ved en nennsom rehabilitering, kan leietakerne bruke bygget mens arbeidene pågår, noe som betyr økte leieinntekter sammenlignet med et rive-/nybyggalternativ.

Max-bygget, KLP Eiendom

Hold peker over bildet/klikk for å lese om eksemplet.

Max-bygget, KLP Eiendom

Da KLP Eiendom rehabiliterte det gamle Max-bygget i Trondheim, var god kartlegging tidlig fasen viktig for å redusere risiko i gjennomføringen. «Når du kjenner til en del av utfordringene i forkant, tilpasser du prosjektprosessen slik at du tilrettelegger for gode diskusjoner knyttet opp til de endelige løsningene», forteller prosjektleder Line Gjerde Syltern. KLP Eiendom oppnådde flere fordeler ved å benytte seg av den eksisterende konstruksjonen i bygget, blant annet kortere byggetid. De reduserte også byggekostnadene noe ved å redusere grunnarbeid og nytt bæresystem.

Ved å gjenbruke mye av betongkonstruksjonen kuttet dessuten prosjektet karbonutslipp med over 60 prosent. Når vi bygger snakker vi mye om å redusere klimagassutslippene over tid ved å redusere energibruken, og kan ofte ikke «regne inn» byggene før en levetid på ca. 50 år. Ved å gjenbruke betongen, og derav å slippe å destruere og produsere ny, reduserer vi klimagassutslippene i dag. Det er viktig når vi nå kjenner til utfordringene verden står fremfor når det gjelder karbonutslipp», sier Gjerde Syltern.

Max-bygget er BREEAM-NOR-sertifisert til Outstanding-nivå.

Illustrasjon: KLP Eiendom.