ECOproduct – metodebeskrivelse

ECOproduct er en metode for å vurdere miljøegenskapene til et bygningsprodukt.

ECOproduct er et kriteriesett for å vurdere hvor miljøvennlig et bygningsprodukt er. Metoden legger til rette for en helhetlig vurdering.

Grønn Byggallianse eier metoden. Den er opprinnelig utviklet av SINTEF og videreutviklet av Grønn Byggallianse.

Endringer i versjon 5.3 

Endringer fra versjon 5.2 til versjon 5.3 består i hovedsak av spesifiseringer av metodebeskrivelsen, for å gjøre den mer transparent og entydig. I tillegg er produktkategoriene som benyttes for å fastsette referanseverdi for globalt oppvarmingspotensial omstrukturert.

Globalt oppvarmingspotensial (GWP)

Produktgruppene «Konstruksjonsmaterialer», «Bjelker, søyler og stendere» og «Dekker»er tatt ut, på bakgrunn av denne inndelingen førte til at funksjonsmessig sammenliknbare produkter ble vurdert ulikt. Disse er erstattet med de nye produktgruppene «Konstruksjonsstål og stålprofiler», «Armeringsstål», «Uarmert betong», «Armert betong», «Hulldekker», «Lettbetong og konstruktiv tegl», «Konstruktive treprodukter» og «Aluminium». Oppdelingen er gjort på bakgrunn av at vektingen etter materialenes bæreevne (e-modul), som ble introdusert i versjon 5.2, ikke fungerte etter hensikten, og for å gjøre sammenlikningen av produkter av samme type mer entydig.

Maling er skilt ut fra produktgruppen «Overflatebehandling» som en egen produktgruppe». Begge produktgruppene sammenliknes på bakgrunn av vekt (kg), ikke volum, som tidligere, ettersom deklarert enhet i EPD for disse produkttypene er vekt, og EPD som regel ikke angir informasjon om forbruk per areal.

Glassfasadeprodukter er flyttet ut av produktkategorien «Fasadeelementer», og tas inn i kategorien «Vinduer», som skifter navn til «Vinduer og glassfasader». Kategorien «Fasadeelementer» har fått nytt navn «Tak- og fasadeelementer».

Produktkategoriene «Bygningsplater innendørs» og «Innvendig kledning» er slått sammen til én kategori, på bakgrunn av at det er betydelig overlapp i bruksområde mellom produktene som inngår i disse to kategoriene.

Ressursbruk

Kriteriet for karakteren 1 er endret til at materialet kun trenger å være sekundært (og ikke i tillegg fornybart og bærekraftig), for å premiere bruk av sekundære materialer i større grad.

Begrepet «bærekraftig» var tidligere definert som ressurser som er avlet frem på en bærekraftig måte, og naturlige ressurser som det er liten knapphet på. Denne definisjonen er ikke tilstrekkelig spesifikk. Eksemplene på bærekraftige råvarer er derfor lagt til grunn som en entydig avgrensning på hvilke råvarer som regnes som bærekraftige. Sand, som også ble benyttet som eksempel på en bærekraftig råvare i versjon 5.2, er ikke inkludert i definisjonen av bærekraftige råvarer i versjon 5.3, ettersom det er økende global knapphet på sandressurser.

Sirkulærøkonomi

Effektkategoriene «Eksportert elektrisk energi» (EEE) og «Eksportert termisk energi» (ETE) ble tatt inn i versjon 5.2. Enhetene for indikatorene er MJ (megajoule), mens øvrige indikatorer som benyttes for å vurdere sirkulærøkonomi benytter enhet kg. På bakgrunn av at det er stor usikkerhet i omregningen fra energi til masse (knyttet blant annet til brennverdi og virkningsgrad), er EEE og ETE tatt ut igjen.

Norsk Byggtjeneste har en kommersiell database der rundt 700 produkter er vurdert i tråd med ECOproduct-metoden, basert på EPD-data (Environmental Product Declaration). De starter nå arbeidet med å implementere versjon 5.3 i sin database.

BREEAM-NOR-prosjekter

BREEAM-NOR tildeler poeng for bruk av bygningsprodukter som scorer bra i ECOproduct eller har et Svanemerke. Den nye ECOprodukt-versjonen vil kun påvirke BREEAM-prosjekter som registreres etter at denne nye versjonen formelt er implementert.

Fagutvalget

Arbeidet med ECOproduct gjøres i samarbeid med et fagutvalg, som gir faglige innspill til videreutvikling og bidrar til å kvalitetssikre metodebeskrivelsen.

Utvalget består av:

  • Kirsti Are Grimnes, Erichsen og Horgen
  • Lars Petter Bingh, Statsbygg
  • Heidi Lyngstad, Løvenskiold
  • Nils Ivar Nilsen, Veidekke
  • Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien
  • Inger-Grethe England, Dibk
  • Lars Tellnes, Østfoldforskning/Teknisk komite EPD-Norge
  • Camilla Bakken Aas, SINTEF Community

Tidligere versjoner

Last ned versjon 5.3

Last ned publikasjonen her: