ECOproduct – metodebeskrivelse

ECOproduct er en metode for å vurdere miljøegenskapene til et bygningsprodukt.

ECOproduct er et kriteriesett for å vurdere hvor miljøvennlig et bygningsprodukt er. Metoden legger til rette for en helhetlig vurdering.

Grønn Byggallianse eier metoden. Den er opprinnelig utviklet av Sintef og videreutviklet av Grønn Byggallianse.

Last ned nyeste versjon av Ecoproduct – v5.2

Endringer i versjon 5.2 

Produktgrupper

Asfalt­impregnerte trefiberplater og silikonbehandlet gipsplater er flyttet fra kategorien «Vind- og dampsperre» til «Bygningsplater, utendørs». Produktgruppen «Vind- og dampsperre», som tidligere besto av både plate- og rullprodukter består nå kun av rullprodukter siden de tekniske egenskapene er såpass forskjellige fra plateprodukter.

Innemiljø

På bakgrunn av innlemmelse av EUs taksonomi vil det medføre en innskjerpelse av miljøområdet «Emisjoner til innemiljø» hvor kriteriene for grenseverdier har blitt strammet inn, hovedsakelig kreftfremkallende stoffer. Som en følge av at også EN 15251:2007 er trukket tilbake og erstattet med EN 16798-1:2019, er det foretatt en tilpasning hvor ammoniakk har utgått og R-verdi har kommet inn i metoden. TSVOC kan dokumenteres særskilt i tillegg.

Videre har også luktmisnøye utgått fra metoden, da dette ikke ble videreført i EN 16798.

Globalt oppvarmingspotensial (GWP)

Presisert definisjon for beregning av referanseverdi for kategorien «Bjelker, søyler og sten­dere»: Det skal være pr. m³ og hvor e-modul = gjennomsnitt av materialene i produkt­gruppen.

Korrigert prosentintervall for karakter 5 i tabell 6 (70 % > – ≤ 100 % var gjentatt).

Sirkulærøkonomi

Effektkategoriene «Eksportert elektrisk energi» (EEE) og «Eksportert termisk energi» (ETE) har frem til nå ikke vært inkludert i metoden, med begrunnelsen for at det kunne være en risiko for dobbelttelling – hvor produksjonslinjen for EPD-en får poeng og at produsenten som benytter denne overskuddsenergien får kreditert denne samme energi­mengden i sitt energiregnskap. Siden effekter fra D-modulen ikke medregnes, vil det likevel ikke være risiko for dobbelttelling.

Endringer i versjon 5.1.

Innemiljø

Det er foretatt en korrigering av karakter 7 og 8 for miljøområdet 2.2 Inneklima fordi det ikke finnes M2- eller M3-nivåer i EN 16798. Derfor vil det være vanskelig å beregne tilsvarende nivåer i henhold til denne standarden basert på verdier i EN 15251. Dette innebærer at for karakter 7 endres beskrivelsen fra «M2» til «Høyemitterende produkter» (dvs. alt over grenseverdiene for «Lavemitterende» i henhold til enten EN 15251 eller EN 16798, og karakter 8 endres fra «M3» til «Ufullstendig i henhold til enten EN 15251 eller EN 16798». I tabell 5. Vurderingstabell for emisjon av gasser er det tilføyd «Ubehandlet trevirke» for karakter 2. Begrunnelsen for dette er at emisjon (formaldehyd) fra ubehandlet trevirke regnes som naturlig.

Global oppvarming (GWP)

For produktgruppen «Bjelker, søyler og stendere» må det presiseres tekniske egenskaper for henholdsvis stål, betong og trevirke. Beregning av referanseverdi for denne kategorien skal være pr. m³ og hvor e-modul = gjennomsnitt av materialene i produktgruppen. Grunnen til dette er for å belønne materialegenskapene med høy e-modul. 1.2.3 Ressursbruk I tabell 8. Vurderingstabell for bruk av råmaterialressurser er det for karakter 6 korrigert tekst til «Jomfruelig ikke-fornybart, ikke bærekraftig råmateriale, inkludert EUs «Critical raw materal»-liste (se tabell 9)»

Last ned metodebeskrivelse ECOproduct versjon 5.1 her.

Norsk Byggtjeneste har en kommersiell database der rundt 700 produkter er vurdert i tråd med ECOproduct-metoden, basert på EPD-data (Environmental Product Declaration). De starter nå arbeidet med å implementere versjon 5.0 i sin database.

Endringer i versjon 5.0

Versjon 5.0 ble lansert i mai 2020. Foruten en del mindre justeringer, er de største endringene i versjon 5.0 at det innføres en ny karaktergivende kategori for hvor godt egnet produktet er for ombruk og materialgjenvinning.

Dessuten splittes Ressursbruk i Bruk av energi og Bruk av råvarer, slik at bruk av bærekraftige råvarer synliggjøres bedre.

I versjon 5.0 strammes også kriteriene for området «helse- og miljøfarlige stoffer» inn. ECOproduct er da i tråd med CLP-forordningen.

BREEAM-NOR-prosjekter

BREEAM-NOR tildeler poeng for bruk av bygningsprodukter som scorer bra i ECOproduct eller har et Svanemerke. Den nye ECOprodukt-versjonen vil kun påvirke BREEAM-prosjekter som registreres etter at denne nye versjonen formelt er implementert.

Fagutvalget

Arbeidet med ECOproduct gjøres i samarbeid med et fagutvalg, som gir faglige innspill til videreutvikling og bidrar til å kvalitetssikre metodebeskrivelsen.

Utvalget består av:

  • Kirsti Are Grimnes, Erichsen og Horgen
  • Lars Petter Bingh, Statsbygg
  • Heidi Lyngstad, Løvenskiold
  • Nils Ivar Nilsen, Veidekke
  • Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien
  • Torstein Lømo, LMR Arkitektur
  • Inger-Grethe England, Dibk
  • Lars Tellnes, Østfoldforskning/Teknisk komite EPD-Norge
  • Monica Strøm Nodland, Sintef Community

Tidligere versjoner

Last ned versjon 5.2

Last ned publikasjonen her: