Powerhouse Brattørkaia

 

Powerhouse Brattørkaia er et plusshus som gjennom sin levetid produserer mer fornybar energi enn den konsumerer til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget.

Det er mange faktorer som sammen bidrar til resultatet, men to viktige suksessfaktorer for dette prosjektet er samarbeid og termen «form følger miljø». Den store, skrå takflaten som er dekket med solceller er et tydelig eksempel på hvordan energiambisjonen påvirker arkitekturen.

Entra ASA eier bygget og er en del av Powerhouse-alliansen. Alliansen består i dag av Entra, Skanska, Snøhetta, Asplan Viak og miljøorganisasjonen Zero, og har siden miljøkonferansen i 2010 jobbet tett sammen om felles målsetning – å skape gode plusshus.

Det ble også tilgjengeliggjort ressurser fra SINTEF, NTNU og SEB som har vært avgjørende bidragsytere i tidligfase. Kriterier for prosjektteamet i tidligfase var riktig miljøprofil, kompetanse og evne til å tørre og prøve nye løsninger. Miljøambisjonen i prosjektet har lagt føringer for arkitekturen til bygget – derav uttrykket «form følger miljø».

Tiltak for bærekraft

  • Produksjon av ren og fornybar energi gjennom solcellepaneler på tak og fasade.
  • Bruker sjøvann til oppvarming og kjøling av bygget.
  • Felles varmepumpe med nabobygget Brattørkaia 16.
  • Nyutviklet betongtype som har gitt mye mindre CO2-utslipp og energiforbruk enn vanlig. Betongen brukes også til å lagre varme, slik at behovet for elektrisk oppvarming og nedkjøling blir så lite som mulig.
  • Powerhouse bruker 50 % mindre energi på kunstig lys innendørs enn en tilsvarende kommersiell bygning. Powerhouse har tatt i bruk et lyskonsept kalt Liquid Light, som er en måte å sømløst tilpasse mengden belysning til hvor det er mennesker i bygget. I Powerhouse følger lyset menneskene. Sensorer legger merke til hvor det er bevegelse i rommet, og hever eller senker belysning etter hvor det er behov.
  • Energisystemene i bygget er planlagt med fokus på at det kun skal brukes energi når det er reelt behov. Dette styres ved hjelp av sensorer som måler tilstedeværelse, dagslysforhold og temperaturer.
  • Årlig overskudd fra solproduksjon vil lagres i batteri for å kunne forsyne nabobygninger og infrastruktur, som for eksempel ladestasjonen for Trondheims første elektriske busslinje ved siden av Powerhouse Brattørkaia.

Viktigste innovative tiltak og tiltak for å oppnå bærekraftig arkitektur

I Powerhouse-bygg følger formen miljøet. Bygget skal være mest mulig energieffektivt og miljøvennlig, og det har påvirket alle avgjørelser i prosessen, fra valg av materialer til selve formen på bygget.

Powerhouse ser ut som det gjør fordi det skal fange mest mulig sollys. Bygningen er formet for å maksimere takarealet og vinkelen for å optimalisere graden av solfangst. Fasadens bulende form symboliserer at huset er fullt av energi. Denne formen kommer også naturlig på grunn av takets utforming og vinkel. Sammen uttrykker taket og fasaden ideen om at Powerhouse produserer så mye energi at bygget strutter. For å få større mengder naturlig dagslys inn til kontorplassene i alle etasjene har Powerhouse et stort hull midt i taket.

Utskjæringen bidrar til å gi rikelig med dagslys til mørkere områder i bygningen, som igjen reduserer behovet for kunstig lys og energibruk.

Alle materialene og konstruksjonsløsningene i Powerhouse er valgt med hensyn til at de skal ha lengst mulig levetid, og minst mulig negativt bidrag i miljøregnskapet.

Grønn strategi

Norsk byggebransje har samlet seg om BREEAM som miljøsertifiseringsverktøy og prosjektet gikk for det høyeste klassifiseringsnivået Outstanding, ettersom dette demonstrerer fremtidens miljøbygg.

BREEAM fungerer som et kvalitetssystem som sikrer at det leveres høy kvalitet i prosjektet og at det legges til rette for gode miljøløsninger fra tidligfase, under gjennomføring og i byggets livsløp.

Fremtidige planer og og nyttige erfaringer

Byggets energimålsetning var en viktig årsak til at prosjektet oppnådde Outstanding. En viktig erfaring fra prosjekter med slike svært ambisiøse energi- og miljømålsetninger er et tydelig mål og et tverrfaglig samarbeid helt fra start.

I komplekse bygg med ekstreme målsettinger slik som for Powerhouse vil en sekvensiell prosess kunne medføre at en ikke når målsetningen, eller i beste fall en lang prosjekteringstid med mange iterasjoner.

For utviklingen av Powerhouse så man det som avgjørende å involvere alle fag helt fra startfasen. Dette har vist seg å være svært viktig etter som mange av fagene til dels har motstridende interesser og kompromisser må inngås.

I prosessen med utviklingen av Powerhouse har det blitt avholdt en serie felles workshoper.

Om BREEAM-prosessen

Kombinasjonen av et plusshus etter Powerhousestandard og som er BREEAM Outstanding sertifisert gir en god markedsføringsverdi når vi skal leie ut bygget til virksomheter som er opptatt av miljø og energiledelse. Leietakerne og ansatte er stolte av å jobbe i et bygg som er ledende på miljø. I tillegg opplever leietakerne at det er veldig godt inneklima, lavt støynivå og stabil temperatur.

Bygget har lavere driftskostnader ettersom det er en overskuddsproduksjon av grønn energi hvor vi selger overskuddsenergien som leveres ut på nettet. I tillegg har det vært en tett oppfølging av de tekniske leveransene slik at det er mindre feil ved overleveringen av bygget; dette reduserer antall reklamasjoner og avvik i driftsfasen.

Entra BREEAM sertifiserer alle sine nybyggprosjekter enten som BREEAM Excellent eller BREEAM Outstanding. Dette er en del av selskapets miljøstrategi og støtter opp om vår målsetting om å være miljøledende. Bygget er en del av Entras grønne byggportefølje som finansieres gjennom grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner har bedre lånebetingelser enn tradisjonelle obligasjoner og har stor internasjonal interesse.

Kilde: Entra ASA, ved prosjektsjef Nina Eriksen.

Om prosjektet
Prosjektteam