Eiganes skole

Om bygget

Nye Eiganes skole inneholder Eiganes skole (barneskole 1-7 klasse), den franske skole (barne- og ungdomsskole 1-10 klasse), ESA-senter (for barn med autisme-diagnoser) og et nærmiljøsenter med aula og amfi. Nybygget blir knyttet sammen med eksisterende hovedbygning med en gangbro. I tillegg bevares eksisterende gymsal. Uteområdet endres og oppgraderes.

Grønn strategi

I prosjektet har det vært stort fokus på brukermedvirkning, både i forhold til ansatte og brukere av nærmiljøsenteret, men også i forhold til elevene ved skolen. Uteområdet blir opparbeidet etter gode og konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne; elevene. På samme måte skal skolen bli brukt som læringsressurs, og det endelige resultat av innspillene og løsningene her har vi ikke sett ennå.

Sentrale miljøtiltak

 • Det benyttes bergvarme i bygningen
 • Ventilasjonssystem med tilrettelagte brukerkontroller i hvert klasse- og grupperom
 • Bruk av LED-lys i hele prosjektet, inkludert utearealet
 • Tilrettelegging i forhold til sykkelparkering og garderobefasiliteter
 • Stort fokus på materialvalg, kjemikalieprodukter og produkter med emisjoner
 • Fokus på energibruk i utførelsesfasen med registrering av strømforbruk, bil- og lastebilbruk og vannforbruk
 • Fokus på støy i utførelsesfasen (skolen er i bruk i brakkerigg ved siden av anleggsområdet)
 • Fokus på avfallshåndtering både i utførelsesfasen og for driftsfasen

Viktige faktorer i forhold til å drive BREEAM-prosessen

At Stavanger kommune valgte å bruke klassifiseringssystemet BREEAM for et nytt undervisningsbygg til tross for at dette ikke medfører økte leieinntekter, har vært en sterk pådriver for å få til et godt prosjekt og en god skole med dokumenterte kvaliteter.

Fordeler ved BREEAM-klassifiseringen

Ved bruk av klassifiseringssystemet BREEAM er løsninger satt opp mot hverandre på en mer utstrakt måte, det er tatt gjennomtenkte beslutninger, og prosessen er dokumentert.

Detaljer om prosjektteamet

 • Kunde/utvikler: Stavanger kommune, Stavanger eiendom
 • Entreprenør: Delte entrepriser – hovedbedrift fase 1 Kruse Smith AS, hovedbedrfit fase 2 Faber Bygg AS
 • Arkitekt: Ola Roald AS Arkitektur
 • Rådgivende ingeniører: Asplan Viak AS (LARK), Norconsult AS (RIV), Procon AS (RIB), Multiconsult ASA (RIE, RIM, BREEAM AP).
 • BREEAM-NOR Assessor: Golder Associates AS
 • BREEAM-NOR AP: Multiconsult ASA

Nøkkeltall

 • BREEAM versjon: BREEAM-NOR ver. 1.1 (2012): Utdanning
 • Fase: Ferdigstillelsessertifikat.
 • BREEAM-klasse: Good
 • Poengoppnåelse: 53 poeng
 • Beste BREEAM-kategori: Ledelse (82%), helse og innemiljø (79%), Avfall (83%).
 • Brutto gulvareal (BRA): 7055