Vega Scene

Vega Scene er bygget med stramt budsjett, fokus på miljøvennlige løsninger og med brukeren og nabolaget i sentrum. 

Bygg21s kvalitetsprinsipper viser at bærekraft i bygg og områder handler om både økonomi, miljø og sosiale aspekter. Da Vega Scene vant Oslo bys arkitekturpris, var det nettopp byggets bærekraft i bred forstand som ble trukket frem.

Månedens prosjekt oppfyller i høy grad Bygg21s kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder.

– Prosjektets suksess er at vi tillot den kreative fasen å pågå helt frem til overlevering til leietaker. I denne fasen jobbet vi på den ene siden grundig med våre økologiske ambisjoner som hadde sitt utspring fra BREEAM-NOR-anbefalinger og reguleringsplanen, og på den andre tett med både bruker og aktører i medvirkningsprosessen for å få satt de arkitektoniske og innholdsmessige grepene, sier Andreas Christoffer Pay, som er konsernsjef i Urbanium Gruppen AS.

En lavterskel møteplass

BREEAM-sertifiserte Vega Scene er et kulturbygg, med kino-, teater- og debattsal, publikumsfasiliteter og kontorer. Fellesrommene er uformelle og inviterende, og universell utforming er integrert i bygget.

Store glassfasader gir innblikk i byggets indre rom, ettersom veggene mot Hausmanns gate, Elvebakken og Vegaparken er gjort så transparente som mulig for å skape kontakt med bylivet og senke terskelen for deltakelse.

Prosjektet har tatt form gjennom en innovativ samskapingsprossess, med stor grad av medvirkning fra blant andre naboen Hausmania, fremtidige brukere av kulturhuset, og elever ved skole og barnehage i nærheten.
Vega Scene skal være et lavterskeltilbud, med en enkel og nøktern standard. Dette er et lavkostbyggeri for å minimere leiekostnader.

Til sammen gjør dette at bygget stimulerer til kontakt, aktiviteter og opplevelser, ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet, gir lave driftskostnader, og gode lysforhold og utsyn. Alle disse punktene er viktige kjennetegn på gode bygg, ifølge Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder.

Smarte løsninger og gode rom

Andre kjennetegn på kvalitet man finner i Vega Scene, er grepene som er gjort for å utnytte arealene godt og redusere støy.

Kombinasjonen av ulike saler gir god utnyttelse av arealene, og lyd- og vibrasjonsisoleringen mellom etasjene gjør at teater- og kinooppsetninger kan gå samtidig uten å forstyrre hverandre.

Byøkologisk forbilde

Et av de mest spennende grepene ved Vega Scene er det blågrønne taket. Samspillet mellom bygg og natur er sentralt i bygget, som går foran i å skape «et byøkologisk kultursentrum» i Hauskvartalet. Utvikling av taket har vært et samarbeid mellom Urbanium, Asplan Viak, Nibio, NVE, Protan, Bergknapp og andre.

Vegetasjonen på taket bidrar til naturmangfold i byen. Plantene er Oslo-egne og skaper leveområder for insekter. Frø er samlet fra villplanter i indre Oslofjorden, blant annet fra engtjæreblom, fjærekoll og rødknapp. Flere av plantene er pollinatorvennlige.

I tillegg er det plantet ulike staudefelt på åpen grunnlendt kalkmark, også typisk for fjordbiotopen, som har blitt «befolket» av humler, bier og sommerfugler. I tillegg ble det anlagt et område med sand, der villbier kan bygge reir.

Taket har også en særegen lettvekts jordblanding, som er tilpasset plantene.

Dette er kombinert med en banebrytende løsning for overvannshåndtering, som lagrer vann i 24 timer og leder det gradvis ut i Akerselva. Løsningen reduserer risikoen for oversvømmelser og flomskader, og håndterer fremtidens mer ekstreme vær.

Det ligger også veloverveide beslutninger med hensyn til miljø i både interiør, råvarer og markedsføring. Vega Scene er innredet med møbler og annet inventar kjøpt på loppemarked. Dette er en del av prosjektets miljøprogram for å spare materialressurser, samtidig som det er kostnadseffektivt og skaper en mer hjemmekoselig stemning, i tråd med kulturhusets ambisjon om å være personlig og i tett kontakt med publikum. Ressurseffektivitet er også et av Bygg21s kvalitetsprinsipper for bærekraft.
At bygget tar høyde for ekstremvær og et klima i endring, gjør at månedens prosjekt ivaretar viktige kvalitetsprinsipper som å ha lang levetid, ivareta sikkerhet, og senke drifts- og vedlikeholdskostnader.

 

Om prosjektet
Prosjektteam