Tønsbergprosjektet Somatikkbygget

 

Tønsbergprosjektet er det første sykehusprosjektet i Norge med BREEAM NOR-sertifisering. Prosjektet består av tre bygg på totalt 45 000 kvm og er sertifisert BREEAM NOR Very Good.

Dette prosjektet er en integrert prosjektleveranse der Sykehuset i Vestfold HF (SIV) er byggherre. Rådgivergruppen CURA og Skanska Norge/Skanska UK har en felles kontrakt (IPD-avtale). CURA består av Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitekter og Erichsen & Horgen. Skanska Norge og Skanska UK har med seg de tekniske entreprenørene Bravida, Assemblin og Haaland Klima. Bredal har stått for revisjonen av prosjektet. 

Byggeprosjekt med miljøfokus

Prosjektet fikk navnet Tønsbergprosjektet, og det omfatter prosjektering og oppføring av et stort somatikkbygg som tilbygg til dagens sykehus, samt et frittliggende psykiatribygg med kulvertforbindelse til somatikkbygget og eksisterende sykehus. I tillegg kommer tilpasning av offentlig infrastruktur, energianlegg, kulvert, riving av eksisterende sykehusbygg og opparbeidelse av utomhusområder.  Bakgrunnen for miljøfokuset i dette prosjektet var at Sykehuset i Vestfold var det første sykehuset i Norge som i sin tid ble miljøsertifisert som miljøfyrtårn, og med dette byggeprosjektet ønsket man å ivareta fokuset på miljøperspektivet og bærekraftige løsninger.  

BREEAM-NOR Very Good

Under planleggingsfasen i 2015 – 2016 var dette prosjektet en pionér på sitt felt. Her måtte man gjøre jobben med å få på plass et malverk og en dokumentasjon for BREEAM-NOR Bespoke siden dette ikke fantes. Et bespoke-prosjekt er ikke som andre standard BREEAM-NOR prosjekter og det kreves spesialløsninger tilpasset ulike bransjer og bygg. Det ble arbeidet systematisk med ønske om å bruke en metodikk som sikret det å hele tiden opprettholde et miljøfokus på en god måte, Etterhvert fikk prosjektet et malverk i tillegg til nødvendig dokumentasjon på plass, og det ble bestemt at Tønsbergprosjektet skulle gå inn for BREEAM-NOR sertifisering. Resultatet ble BREEAM-NOR sertifisering nivå Very Good. Årsaken til at dette prosjektet ikke oppnådde BREEAM-NOR sertifisering nivå Excellent var blant annet at det ble nødvendig å hugge ned noen trær på byggetomten. I disse trærne bodde det eremittbiller, og det å felle disse trærne ble da et minus med tanke på å oppnå nivå BREEAM-NOR sertifisering nivå Excellent. 

Bærekraftige løsninger i prosjektet

 • BREEAM-NOR Very Good (i henhold til 2012-manualen) 
 • Psykiatribygget og somatikkbygget med designsertifikat og ferdigsertifikat,
 • Byggeplasstiltak: Fokus på en trygg og miljøbevisst byggeplass med godt naboskap,
 • Fuktsikring: Et rent og tørt bygg 
 • 90 % sorteringsgrad både under riving og oppføring av nybygg
 • Energimerke A
 • Passivhus med tilpasset løsning både for oppvarmings- og kjølebehov
 • Blendingskontroll
 • Lavemitterende materialer i kontakt med innemiljø
 • Fravær av produkter med miljøgifter (sjekkliste A20)
 • Bruk av robuste materialer
 • Overstyring av temperatur
 • Nærhet til kollektivtknutepunkt med sanntid og tjenestetilbud

Et foregangsprosjekt 

En sykehusutbygging er et stort og krevende prosjekt som stiller høye krav. Tønsbergprosjektet har vært et foregangsprosjekt både med tanke på miljøfokus og bærekraftige løsninger, men også i forhold til kostnadsnivå som ligger helt i nedre skala sammenliknet med andre tilsvarende prosjekter, Fokus har hele tiden vært at alle involverte parter trekker i samme retning mot samme mål. Den 12. august 2021 overleverte Skanska og CURA-gruppen det nye somatikkbygget på 33.000 kvadratmeter til Sykehuset i Vestfold. Bygget stod ferdig før tiden og innenfor budsjettrammene. Her har alle involverte jobbet meget godt sammen, ledet av en dyktig BREEAM-NOR ressurs hos Skanska. 

Kilder:

Magasinet Byggeindustrien
Skanska.no
Vestfold Sentralsykehus

Om prosjektet