Årsmøte

Her finner du informasjon om årsmøtet i Grønn Byggallianse.

I henhold til Grønn Byggallianse sine vedtekter § 11. Ordinært årsmøte, innkalles det til årsmøte torsdag 18.april 2024, 14:00-16:15. Årsmøtet arrangeres på Rebel, auditorium 0010, Universitetsgata 2, 0164 Oslo.

Det vil være mulighet for å delta både fysisk og digitalt. Meld deg på her. 

Årsmøtet er kun for medlemmer i Grønn Byggallianse. Medlemmer kan stille med flere representanter i årsmøtet, men kun én person kan stemme per organisasjon, og det må avtales internt på forhånd hvem som stemmer på vegne av medlemmet. Hvert medlem har stemmevekt basert på årskontingent, og ikke antall deltakere på møtet. Oversikt over hver enkelts stemmevekt blir klargjort i saksdokumentene. Se vedtektene for mer informasjon.

Etter årsmøtet vil det bli to foredrag og deretter mulighet for mingling.

Se vår Årsrapport for 2023 her.

Formelt årsmøte (kl 14:00 – 15:10)

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av to representanter som skal undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Gjennomgang og godkjenning av årsrapport 2023
5. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap for 2023, samt revisjonsberetning
6. Gjennomgang av medlemsundersøkelse 2024
7. Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan og budsjett for 2024
8. Vedtak av forslag til vedtektsendringer
9. Fastsettelse av kontingent for 2025
10. Valg av kontrollkomité
11. Valg av styre og valgkomite
12. Valg av revisor
13. Innkomne forslag

Foredrag etter årsmøtet

Ca. 15:10 vil det bli to foredrag:

1) Katharina T. Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse – «Bærekraftarbeidets dilemmaer»

2) Martin Skancke, leder av Klimautvalget – «Omstilling til lavutslipp – Veivalg for
klimapolitikken mot 2050». «Utvalgets hovedanbefalinger for å komme til et
lavutslippssamfunn – og nå: er det vilje til å gjennomføre utvalgets anbefalinger»?