Velkommen

Om oss

Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening der virksomheter fra hele verdikjeden innen bygg- og eiendom kan være medlem.

Vår ambisjon er å være den viktigste norske katalysatoren for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor.

Vårt formål er å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.

Dette vil vi gjøre gjennom fem aktivitetsområder:

 • Å være en inspirasjons- og kunnskapskilde for medlemmene
 • Å tilby nettverk der medlemmer kan hente og dele erfaringer
 • Å være en interesseorganisasjon for økt bærekraft overfor myndighetene ved utforming av nye rammebetingelser
 • Å stimulere til innovasjon
 • Å utvikle og tilby verktøy og sertifiseringsordninger for bærekraft

Med bidrag fra i dag rundt 300 medlemmer fra hele verdikjeden, representerer vi bygg- og eiendomssektorens nåværende og fremtidige ledere og praktikere som jobber for reell endring.

Vi vil operasjonalisere FN’s bærekraftsmål til bygge- og eiendomsnæringen. Vi ønsker å styrke medlemmenes forretningsmodeller slik at de er i stand til å møte fremtidens markeds- og myndighetskrav.

I tråd med Eiendomssektorens veikart mot 2050, skal vi bidra til:

 • Et klimanøytralt Norge i 2050
 • 40% reduksjon av klimagassutslipp i 2030
 • Lukkede materialkretsløp i 2050
 • Null utslipp av miljøgifter i 2050
 • Null utslipp av klimagasser i 2050
 • Skape helsefremmende bygg og områder
 • Gi langsiktig verdi for samfunnet

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på post@byggalliansen.no

World Green Building Council (WGBC)

Grønn Byggallianse er medlem av World Green Building Council (WGBC) som er et globalt nettverk bestående av over 70 land og deres 32. 000 medlemsbedrifter.  Denne Internasjonale koblingen skiller oss litt ut fra andre organisasjoner- og gir oss mulighet til å være en del av noe større.

Den overordnede målsettingen til WGBC er å jobbe sammen så vi kan transformere byggene rundt oss. Vi vil vokse, leke, lære og leve i sunne og bærekraftige bygg.

Ta gjerne en titt på hva World Green Building Council skriver om FN’s bærekraftsmål.

Her finner du mer informasjon om WGBC.

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM – Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bærekraftige bygninger. Det gir en detaljert oppskrift på hvordan man bygger bærekraftig bygg i praksis. Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning og strekker seg lenger enn myndighetenes minimumskrav. Intensjonen er at BREEAM-NOR skal bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske bygg ved:

 • Økt trivsel for byggets brukere ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
 • Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
 • Bedre miljø og lavere energibruk

Våre samarbeidspartnere:

Kontakt oss

Last ned vår logo i høy oppløsning

Hvorfor bli medlem hos oss?

 • Fordi vi tilbyr medlemsnettverk der du kan hente og dele erfaringer med både likesinnede og på tvers av verdikjeden.
 • Fordi vi er et kompetansesenter med mål om å spre inspirasjon og kunnskap til hele byggenæringen
 • Fordi vi vil stimulere til mer grønn innovasjon i byggenæringen
 • Fordi vi er en interesseorganisasjon for bærekraft i bygg- og anleggsnæringen overfor myn-digheter og andre premissgivere ved ut-forming av rammebetingelser
 • Fordi vi vil utvikle og tilby verktøy og sertifise-ringsordninger, primært BREEAM-sertifisering, men også etter hvert sup-plerende ordninger
Katharina Bramslev

Daglig leder

Samfunnet er i rask endring. Proptech, co-working, green bonds og sirkulær økonomi er nye begreper som eiendomsaktører nå må forholde seg til. Både private selskaper, stat og kommune løfter miljøambisjonene og eiendomsaktørenes viktigste premissgivere; myndigheter, kunder og finans, strammer sine miljøkrav. Stadig flere byggeiere BREEAM-sertifiserer sine bygg for å effektivisere miljøarbeidet i prosjekteringen og for å dokumentere hva de har oppnådd.

Medlemsbedrifter

Kontakt oss