BREEAM-NOR 2021 for nybygg er på vei

En ny versjon av BREEAM-NOR-manualen er på vei, med mål om å være ferdig innen 2021. Her finner du informasjon om prosessen, tidsplan og hvordan markedet involveres. Under finner du informasjon om høring, som starter 4. juni 2021.

BREEAM har fått godt fotfeste i Norge og er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg. BREEAM-NOR-manualen er et verktøy for å bygge og dokumentere god kvalitet med fokus på miljø og bærekraft.

Gjeldende BREEAM-NOR-manual ble lansert i 2016 og har siden gjennomgått to mindre revisjoner. Nå utvikler vi en ny versjon for å kunne ta inn endringer i kunnskapsgrunnlaget, lovkrav og markedsutvikling.

Den nye manualen bygger på den kommende, internasjonale BREEAM New Construction-manualen (INT NC). Dette arbeidet pågår hos BRE (eier av BREEAM) nå.

Fredag 4. juni starter høring om den nye BREEAM-NOR-manualen. Vi ber om innspill fra aktører fra hele verdikjeden i bygg- og eiendomssektoren.

I arbeidet med BREEAM-NOR 2021-manualen er det nå klart for høringsrunde i markedet. Siden høsten 2020 har vi samarbeidet med dedikerte fagpersoner fra ulike deler av bransjen om å videreutvikle og oppdatere manualens krav, slik at de skal være i tråd med dagens praksis og ambisjoner for bærekraft.

Utkastet til den nye manualen blir publisert fortløpende på vår nettside fredag 4. juni (link nederst på denne siden). Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å gi innspill til utkastet, enten i innspillsmøter i uke 24 eller som skriftlig innspill innen 2. august.

I august vil vi bearbeide innspill og klargjøre manualen for oversendelse og godkjenning hos BRE.

Om høringsutkastet

Alle emnene i BREEAM-NOR 2021-utkastet vil bli lagt ut på høring i form av en Word-fil for hvert emne. Det er her du vil finne de foreslåtte kravene i nye BREEAM-NOR.

Innledningen til manualen og enkelte tilhørende vedlegg er ikke ferdig revidert ennå og vil derfor ikke bli lagt ut for høring. Det vil komme endringer i hvilke bygningstyper som kan BREEAM-sertifiseres. Vi legger ut en liste sammen med høringsbrevet. Bortsett fra dette vil det ikke være vesentlige endringer her.

Inspirert av BREEAM-UK 2018 har hvert emne fått en beskrivelse av hvilken verdi emnet gir prosjektet og bakgrunn for emnet. Disse er ikke ferdig bearbeidet i høringsutkastet og vil derfor ikke bli lagt ut på høring.

Slik kan du delta i høringen

Høringen er åpen for alle som ønsker å delta. Det forventes at deltagere setter seg godt inn i informasjon om høringsprosess BREEAM-NOR 2021 FØR de leser høringsutkastet og gir innspill.

Du kan delta på to måter: I innspillsmøter eller ved å sende inn skriftlige innspill.

  • Innspillsmøter: I uke 24 vil vi gjennomføre en digital møteserie med et møte for hver kategori i manualen. I hvert møte vil vi redegjøre for de største endringene i kategorien, før det åpnes for korte muntlige innspill fra deltagerne. Finn og meld deg på innspillsmøter på denne siden.
  • Skriftlige innspill: Du kan sende skriftlige innspill til sertifisering@byggalliansen.no innen 2. august 2021. Vi ber om at innspill til konkrete endringer i emnene sendes i form av en Word-fil med «spor endringer» i høringsutkastet til emnet.

Her finner du informasjon om høringen og høringsutkast:

Har du spørsmål om høringen av BREEAM-NOR 2021? Ta kontakt med sertifisering@byggalliansen.no.

  • BREEAM-NOR 2021 skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft.
  • Nasjonale tilpasninger skal være godt gjennomarbeidet.
  • Utviklingsprosessen skal sikre bred forankring og engasjement.

I takt med utviklingen i samfunnet, vil neste versjon ivareta enda flere aspekter knyttet til ytre miljø, sosiale forhold og økonomi.

Tett samarbeid med BRE og strategisk rådgivningsgruppe

Grønn Byggallianse leder utviklingen, i tett samarbeid med BRE.

Vi samarbeider med en strategisk rådgivningsgruppe (SRG) for å sikre at manualen ivaretar markedets behov for bærekraftig totalkvalitet.

SRG er utnevnt av Grønn Byggallianse, og består av entreprenører, prosjektlederorganisasjoner, storutviklere, interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, myndigheter, tekniske eksperter, revisororganisasjoner og BRE. Se medlemmer i SRG her.

Bred involvering av markedet

For å tilpasse BREEAM-NOR til det norske markedet, henter vi inn innspill fra virksomhetsledere og fagpersoner som kjenner beste praksis i bransjen.

Vi trenger innspill fra et bredt spekter av ulike disipliner og arbeidet er derfor organisert i ulike temabaserte arbeidsgrupper. Gruppene skal sikre bred faglig diskusjon og konsensus for endringer i manualen. Så langt har over 500 personer gitt medvirket gjennom innspills- og arbeidsmøter.

Rapporten fra innspills- og analysefasen er nå klar:

Vi etablerte i november 2020 referansegrupper for hvert av kapitlene/kategoriene i manualen som gir innspill til både type krav, kravsnivå og dokumentasjon i manualen.

Hvis du også ønsker å bidra til å forme den neste BREEAM-NOR-manualen kan du melde interesse til sertifisering@byggalliansen.no.

Grønn Byggallianse ønsker bred involvering i arbeidet med ny manual. Derfor har vi invitert næringen til å delta i referansegrupper for de ulike kategoriene i BREEAM-NOR-manualen. Mange har meldt sin interesse og første møte ble avholdt 11. november. Gruppene møtes månedlig frem til april.

I juni 2021 sendes utkast til manualen på høring. Nedenfor kan du se en presentasjon fra det første refeansegruppemøtet.

Oppdatert 27. mai 2021.