Diakonhjemmets hage

Om prosjektet

Det norske diakonhjem er en selvstendig ideal stiftelse innenfor den norske kirke som har som formal å fremme og utvikle diakonal virksomhet gjennom tjenestetilbud innen helse, omsorg, utdanning og forskning. Diakonhjemmet har en egen eiendomsportefølje, blant annet på Vinderen i Oslo, hvor de nå utvikler Diakonhjemmet hage, et område på om lag 100.00 kvm hvor det planlegges studentboliger, omsorgsboliger og sykehjem. På området planlegges det også næringsbygg med en helserelatert cluster, et pasienthotell, ny t-banestasjon, idrettshall og parkområder. Reguleringsprosessen for en tredjedel av eiendommen foregår i disse dager og ventes å være ferdig våren 2017, med oppstart første byggetrinn høsten 2017.

Hvorfor BREEAM Communities

Diakonhjemmet er i en strategiperiode med ambisiøse og konkrete bærekraftsmål, spesielt knytet til eiendomsutviklingen. Organisasjonen stiller høye krav til seg selv og ønsker å stå frem som en aktør som bidrar til det grønne skiftet med sin bærekraftssatsing, noe som også er en forventning blant kunder som Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. BREEAM Communiteis er et bra verktøy å bruke i planleggingen for å nå disse bærekraftsmåle samtidig som det er et godt kvalitetsverktøy å bruke i den daglige driften.

Erfaringer med BREEAM Communities

Reguleringsarbeidet var allerede et stykke på vei da Diakonhjemmer bestemte seg for å ta i bruk BREEAM Communities, noe blant annet har medført at man har vært nødt til å jobbe med etterdokumentasjon. Dette oppfattes som krevende, og utvikleren vil oppfordre andre å ta i bruk verktøyet så tidlig som mulig når man begynner å planlegge et område. Likevel mener Diakonhjemmet at verktøyet har bidratt til at de har fått en viktig kvalitetskontroll av det arbeidet som er gjort så langt og prosjektet har oppdaget områder hvor det har vært potensiale for kvalitetsheving av planarbeidet.

En annen utfordring prosjektet har identifisert er kravet om stor grad av medvirkning i BREEAM Communities. I dette prosjektet har Diakonhjemmet en rekke roller, både som eier, drifter, bruker og nabo, noe som gjør et medvirkningsprosessene slik de er beskrevet i verktøyet er krevende å gjennomføre.

Blant andre utfordringer nevnes språkbarrieren ved å bruke et engelsk verktøy som kan oppleves som noe høy. Veilederen lansert av NGBC høsten 2016, bidrar i så måte til å senke brukerterskelen for nye prosjekter.

Konklusjonen så langt er likevel at BREEAM Communties er et godt verktøy som har bidratt til kompetanseheving på bærekraft i prosjektet samt økt kvalitet på området som utvikles.

Last ned presentasjonen om Diakonhjemmets hage fra frokostmøte om BREEAM Communities, 9. november 2016.

Nøkkeltall

  • BREEAM-versjon: BREEAM Communities
  • Størrelse: 100.000 kvm
  • Utvikler: Det norske Diakonhjem
  • BREEAM Communities Assessor: Golder Associates AS
  • Sertifiseringsnivå: Ambisjonsnivå ikke avklart

Kontakt oss