Vestre Havn

Om prosjektet

Vestre Havn er ligger sentralt i Kristiansand med kvadraturen (sentrum), Fiskerbrygga, friluftsområdet Odderøyea og Kanalbyen som skal bygges i nær fremtid, som naboer.

Området er i dag et trafikknutepunkt og en industri- og containerhavn. Ferjeterminalen som skal forbli på området, har ferjeforbindelse mellom Kristiansand og Hirtshals.

Arbeidet med kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn ble igangsett i 2008. En samlet kommunedelplan skulle erstatte både Havneplanen fra 1995 og Kvadraturplanen fra 1999. Ved sluttbehandling i juni 2012 var det en del uavklarte forhold rundt arealbruken i Vestre Havn, og planen ble derfor delt i 2; del 1 – Kvadraturdelen som er vedtatt og del 2 – Vestre Havn skal vedtas høsten 2016.

Målet med prosjektet

  • Transformere havneområdet, transportbruken og struktur samtidig som man ivaretar kulturminner og historie.
  • Byutvikling skal bygge på prinsipper om en sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling og det skal det være en sammenheng med Kvadraturen, Odderøya og Kanalbyen.
  • Byplangrepene skal være robuste, fleksible og ta opp i seg endringspotensial på kort og lang sikt, uten å miste sin sentrale identitet.
  • Ulik arkitektur og en miks av funksjoner, både industri, næring og bolig.
  • Fortsette Elve- og strandpromenaden rundt Vestre Havn hvor det skapes uformelle møteplasser og spennende byrom.

Det har blitt utlyst parallelloppdrag for tanker om hvordan utføre Vestre Havn. Rambøll, Asplan Viak og Dyrvik Arkitekter vant anbudet. Se her for skisser og informasjon.

Påvirkning på planprosessen

Foreløpig er arbeidet med BREEAM Communities på dette prosjektet på et tidlig stadium, men prosjektet har tro på at BREEAM Communities kan bidra til ekstra miljøfokus i det pågående planarbeidet.

Det er viktig å ta seg god tid til å finne gode løsninger for et så synlig og betydningsfullt område. Området, som strekker seg fra fiskebrygga til Gartnerløkka, er i stor grad med på å definere Kristiansand sentrum. Vi vil se om BREEAM Communities kan være et verktøy som sikrer klimavennlig byutvikling og gi en dokumentasjon på gode løsninger.

– Anne S. Lislevand i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune og prosjektleder for kommunedelplanen for Vestre havn.

Erfaringer ved BREEAM-NOR sertifiseringen

BREEAM Communities er et nytt og så å si uprøvd verktøy i Norge. Derfor er det svært positivt å kunne gå sammen med andre prosjekter for å diskutere kriterier, metoder og utfordringer med tanke på norske forhold. Å kunne dra nytte av arbeidet NGBC allerede har gjort, senker terskelen for å ta i bruk verktøyer. Jeg tror samarbeidet om Bespoke-prosessen er avgjørende for å innføre BREEAM Communities i Norge.

– Samri Stav, BREEAM Communities Assessor, Rambøll Norge AS

Nøkkeltall

  • BREEAM versjon: BREEAM Communities
  • Størrelse: 438,9 dekar
  • Utvikler: Kristiansand kommue
  • BREEAM Communities assessor: Smári Stav, Rambøll Norge AS
  • Klassifsieringsnivå: Ambisjon om Very Good til Outstanding