Bergen Business Park

Om prosjektet

Bergen Business Park ligger nær Flesland Flyplass. Ambisjonen for området som tidligere har vært preget av spredt boligbebyggelse er å skape en moderne næringspark av internasjonalt format – et knutepunkt for lokalt og regionalt næringsliv, og en næringslivsmotor for hele Vestlandet.

Den nye bybanen som planlegges åpnet i paril 2017 vil knytte området til Bergen sentrum og den nye terminalen på Bergen luftnavn planlegges åpnet i løpet av høsten 2017.

Området planlegges utformet med en tett og bymessig bebyggelse for å skape et levende bymiljø og byrom med urbane kvaliteter og en helhetlig felles identitet.

Utbygging av trinn 1, den del av næringsparken som ligger nærmest Bergen lufthavn, består av hotell med konferansefasiliteter samt 3 kontorbygg, totalt ca. 35 000 kvm. Alle byggene skal BREEAM-NOR sertifiseres.

BREEAM Communiteis, planprosessen og medvirkning

Bergen Busines Park har vært pilotprosjekt for BREEAM Communities i Norge og har bidratt i arbeidet med å få frem en norsk veileder og tilpasning av systemet til norske forhold. At utvikler Linstow bestemte seg for å jobbe med Breeam Communities har flyttet fokus for arbeidet med planen og prosjektet. Blant annnet har man blitt mer konkrete på hva miljøsatsing innebærer slik at det kunne legges inn miljøriktige løsninger i planleggingen.

Prosjektet har få nære naboer ut over andre næringsdrivende og Flesland Flyplass, men som en el av medvirkningsprosessen har det blant annet blitt avholdt folkemøte med beboere, lag og organisasjoner i bydelen.

Erfaringer ved BREEAM-NOR sertifiseringen

Det har vært fokus på bærekraft og miljø ut over det en vanligvis har i et planarbeid. En del tema som vanligvis blir diskuteret og vurdert senere har kommet inn som grunnlag tidligere i prosessen.

Det mest positive med å jobbe med Breeam Communities har vært rammen det gir for å tenke miljø i hele bredden av tema og beslutninger som har betydning for miljøet. Etter at man startet med Breeam Communities har prosjektet værr preget av et tydelig miljøfokus.

Nøkkeltall

  • BREEAM versjon: BREEAM Communities
  • Størrelse: Totalt areal regulert for Bergen Business Park er 133 daa. Planlagt utbygget med 187.000 kvm næringsbygg
  • Utvikler: Linstow
  • BREEAM Communities assessor: Heidi Havelin, OPUS Bergen AS
  • Klassifsieringsnivå: Ambisjonsnivå ikke avklart.