Gi innspill til ny versjon av Grønn Materialguide

Vi oppdaterer veilederen Grønn Materialguide, og inviterer medlemmer og andre aktører til å sende oss innspill innen 15. august 2020.

Grønn Materialguide ble etablert for å gi arkitekter, rådgivere og utbyggere en tidligfaseveileder for miljøriktig materialvalg, som spenner over alle sentrale miljøtema. Veilederen er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context AS, og støttet av Direktorat for Byggkvalitet. Forrige versjon ble utarbeidet i 2017. Veilederen er nå under ny revisjon og skal ferdigstilles høsten 2020.

I ny versjon oppdateres miljødata og sirkulærøkonomi utdypes. Miljøtemaene som vurderes er global oppvarming, ressursgrunnlag, sirkulærøkonomi, miljøgifter og inneklima. Disse temaene er gjennomgått for flere materialer innenfor syv bygningselementer, og temaene samsvarer med temaer i ECOProduct, som er et annet verktøy vi har for miljøvurdering av enkeltprodukter.

Her kan du laste ned revidert innledning og et utdrag av kapittelet som omhandler bygningsplater så dere kan se hvordan den nye versjonen av veilederen er bygget opp. Vi er spesielt interessert i å få innspill på denne nye strukturen.

For materialgruppene ønsker vi innspill på nye produkter, løsninger og miljøhensyn som kan være relevant å inkludere i veilederen. Ta utgangspunkt i materialgruppene i den nåværende versjonen av materialguiden ved tilbakemelding. Vi ønsker også innspill på om det er noe man bør være spesielt oppmerksom på ved bruk av ulike materialtyper.

Det er viktig at materialbruk ses i en helhet. Ved miljøvurdering er det da viktig å kjenne til om det er miljørelaterte konsekvenser ved bruken. Det kan for eksempel være om produktet er avhengig av spesielle kjemiske produkter ved bruk, om det er miljøfordeler ved å bruke dette produktet fordi det f.eks. gir mindre totalt materialbruk eller mindre avfall, eller annet som ikke kommer fram ved vurdering av materialtypen alene.

Du kan sende dine innspill til materialguide@context.as innen 15. august 2020.