Gi innspill til høring om overvann

Forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann er på høring. Forslagene innebærer plikt for å opparbeide kommunale fellesanlegg og tiltak på eiendommene. Har du innspill til vårt høringssvar?

Det er anslått at de totale skadekostnadene som i dag oppstår på grunn av overvann, er i størrelsesorden 1,6 til 3,6 mrd. kroner per år. Uten forebyggende tiltak anslår Overvannsutvalget at de forventede skadekostnadene som oppstår på grunn av overvann, vil dobles i løpet av de neste 40 årene.

For nye byggetiltak foreslås det å utvide dagens regler i plan- og bygningsloven kapittel 18 om opparbeidingsplikt og refusjon. Kommunene kan kreve at grunneier opparbeider større avløps- og overvannsrør i tråd med samfunns- og klimaendringene, og også blå-grønne overvannsløsninger. Eksempler på slike løsninger er bed, åpne bekker og dammer.

Også for bebygde eiendommer foreslås det at kommunen kan pålegge tiltak, men med strengere rammer enn for nybygging.

Les hele høringen her.