Grønn Byggallianses medlemsfora

Grønn Byggallianse tilbyr medlemsfora der våre medlemmer kan dele erfaringer. Les om de ulike foraene vi tilbyr nedenfor. Bli medlem for å få tilgang.

Medlemsforaene er rettet mot ulike målgrupper blant medlemmene. Foraene er gode muligheter for å møte likesinnede, følge med på utvikling og knytte kontakter. Grønn Byggallianse får også nyttige innspill til videre arbeid på møtene.

Ta kontakt med forumsansvarlig for spørsmål eller for å melde interesse for å delta i et forum. I kalenderen kan du melde deg på kommende fora.

Et forum for miljøansvarlige hos eiendomsselskapene. Her får du siste nytt om utvalgte tema og vi diskuterer felles utfordringer og erfaringer rundt temaet.

Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsselskaper». I utgangspunktet møter en representant per organisasjon. Forumet møtes fire ganger i året.

Kontaktperson: Linn Palm

Et forum for eiendomsselskapenes driftere, driftsledere, eiendomssjefer, teknisk fagansvarlige og driftsdirektører – altså alle som arbeider med å optimalisere drift. Her deles praktiske erfaringer fra hverdagens driftsoppgaver. Driftspersonell får faglig påfyll om hvordan de kan drifte bygg mest mulig bærekraftig.

Tema blir i stor grad bestemt i fellesskap i første møte hvert år. I tillegg hentes tema fra kursmodulene i e-læringskurset «Grønn eiendomsdrift».

Forumet møtes fire ganger i året. Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsselskaper».

Kontaktperson: Kjell Petter Småge

Forumet er åpent for alle medlemmer i Grønn Byggallianse eller Integra. Forumet er en møteplass for å dele erfaringer i bransjen om integrerte tekniske bygningsinstallasjoner.

Å få gode leveranser på tekniske anlegg og styring av disse (både for nybygg, ved ombygging og utskiftning) er svært viktig for å sikre lavest mulig energibruk i drift.

Forumet drives i samarbeid med Integra. Forumsmøtene avholdes i Østfold, Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger. Hver lokalgruppe møtes to ganger i året.

Kontaktperson: Kjell Petter Småge

Et forum for eiendomsselskaper som utvikler boliger. Forum for boligutviklere møtes tre til fire ganger i året. Når temaene er sammenfallende, har forumet fellesmøter med Grønt ekspertforum.

Kontaktperson: Anders Nohré-Wallden

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden, for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper.

Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men krevende.

Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien. Forumet møtes 3-4 ganger i året.

Kontaktperson: Katharina Th. Bramslev

Et forum der finansaktører kan møte eiendomsaktører og diskutere finansielle virkemidler for å øke etterspørsel etter grønne bygg.

Forumet drives i samarbeid med Finans Norge og Norsk Eiendom, og er kun for eiendomsmedlemmer hos Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom som har signert strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050, samt inviterte medlemmer i Finans Norge.

Møtene har begrenset antall plasser. Lukket påmelding blir sendt ut.

Kontaktperson: Anders Nohre-Walldén

Et forum for BREEAM In-Use-brukere og -revisorer som er medlem i Grønn Byggallianse. I forumene utveksler vi erfaringer og kunnskap for å forenkle sertifiseringsprosessen og øke kvaliteten. Forumet møtes 2 ganger i året.

Kontaktperson: Viel Sørensen

Fra 2021 vil vi arrangere forumsmøter som er åpne for alle våre medlemmer der temaer varierer fra gang til gang.

Det vil være en møteplass der medlemmer kan treffes og diskutere på tvers av bransjer og fokuset på tverrfaglighet vil være sterkt.

Kontaktperson: Linn Palm

Grønt Podium er en arena der produsenter og leverandører som er medlem i Grønn Byggallianse viser hvordan deres produkt eller løsning bidrar til bærekraft. Målgruppen er offentlige og private byggherrer, eiendomsselskap, entreprenører, rådgivere og arkitekter. 

Grønt Podium blir arrangert på noen utvalgte konferanser og materialforum. Produsenter og leverandører som oppfyller kriteriene vil her få mulighet til å presentere sine grønne løsninger. 

Produkt-kriterier: 
  1. EPD – Environmental Product Declaration (transparent 3. parts verifikasjon) 
  2. Henvisning til ECOproduct-metoden. Her må man oppnå minst en grønn og resterende hvitt, som i BREEAM-NOR. Det er ikke krav om at produktet ligger i Norsk Byggtjeneste sin database. Det er tilstrekkelig med en egenvurdering basert på EPD. OBS: For å bli valgt ut bør produktet score grønt innenfor tema for konferansen/materialforumet.  
  3. Alternativ til punkt 2: Produktet er Svanemerket. 
  4. Produsenten må vise til en livsløpsvurdering – vedlikeholdsbehov, levetid, livssykluskostnader. 
Kriterier for tjeneste/løsninger: 

Leverandøren må vise hvilken verdi løsningen gir for samfunnet, samt miljømessig og økonomisk effekt sammenlignet med tradisjonelle løsninger på tjeneste/løsning under ett av temaene: 

  • Avfall, ressursbruk og sirkularitet 
  • Biologisk mangfold 
  • Helse og inneklima 
  • Reduksjon av klimagassutslipp 
  • Klimatilpasning 

10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder og BREEAM-NOR brukes av oss som rettesnor for å vurdere løsninger/tjenester.   

Vil du presentere ditt produkt eller løsning på Grønt Podium? Skriv e-post til medlemmer@byggalliansen.no  

Se tidligere Grønt podium-presentasjoner her: