Handlingsplan 2020

Nederst på denne siden kan du laste ned Grønn Byggallianses handlingsplan for 2020.

Det siste året har interessen for bærekraft eksplodert, både i næringslivet og blant folk flest. Innen 10 år må verden halvere utslippene, og bygg-, anleggs- og eiendomssektoren er en av de viktigste sektorene for å få dette til. I tillegg er vår sektor viktig for å stoppe forringelse av biologisk mangfold og vi må gjenbruke ressurser og legge til rette for en sirkulær økonomi.

Grønn Byggallianse økte medlemsmassen med 20 prosent i 2019 og vi forventer en videre vekst i 2020. Vi tror at hver enkelt står sterkere sammen overfor den store omveltningen som nå skjer
og at medlemmer har stor glede av å kunne dele erfaringer og lære av hverandre.

2020 vil preges av at vi skrur tempoet opp noen hakk fordi det haster med handling. Vi vil inspirere og hjelpe for at hver organisasjon skal kunne møte nye bærekraftskrav.

Vi vil benytte vårt medlemskap i World Green Building Council til å lære av våre 70 søsterorganisasjoner og til å spre gode grønne løsninger fra oss til resten av verden.

De fleste byggene er allerede bygget, så vi vil også neste år ha miljøeffektiv forvaltning og rehabilitering høyt på agendaen. Vi vil oppfordre til mindre rivning og til leiertakertilpasninger som ikke medfører unødig kasting. Vi vil utfordre byggeiere til å se mulighetene i takflater som det femte bygulv, og den ressursen tak kan være for sosiale, klimamessige og biologiske utfordringer.

2019 var året da etterspørselen etter BREEAM tok av, både fra leietakere, banker og investorer. Vi merket økt etterspørsel i hele landet og flere av de store boligutbyggerne bestemte seg for å BREEAM-sertifisere alle nybygg. Vi rigger oss for å ta imot den økende etterspørselen etter både kurs og sertifiseringer i 2020.

Denne handlingsplanen er bygget på vår strategi for 2019-2021.

Sentralt i denne strategien og i vårt arbeid står FNs bærekraftsmål, og særlig de av målene vi har utpekt som spesielt relevante for bygg, anlegg og områder. Som premiss for arbeidet vårt ligger også Eiendomssektorens veikart mot 2050, som vi lanserte i 2016, men som fremdeles er like aktuelt.

Det tredje premissdokumentet vårt er Bygg 21s 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder, som ikke minst peker på hva som skal til for å skape helsefremmende bygg og områder.

Grønn Byggallianse arbeider gjennom våre medlemmer for at bærekraft skal bli det naturlige valget. Dette gjør vi gjennom å:

  • tilby medlemsnettverk der dere kan hente og dele erfaringer med både likesinnede og på tvers av verdikjeden
  • være en interesseorganisasjon for bærekraft i bygg- og anleggsnæringen overfor myndigheter og andre premissgivere ved utforming av rammebetingelser
  • være et kompetansesenter med mål om å spre inspirasjon og kunnskap til hele byggenæringen og stimulere til mer nyskapning gjennom å dele relevante nyheter
  • utvikle og tilby BREEAM-sertifisering.

Grønn Byggallianse identifiserer behov for innovasjon og forskning, og sprer gode eksempler. Aktiviteter er beskrevet under hvert av hovedområdene medlemsnettverk, kompetanse og sertifisering.

  • PDF:

    Handlingsplan-2020-Grønn-Byggallianse.pdf