BREEAM-NOR 2021 for nybygg

Vi er i gang med ny versjon av BREEAM-NOR-manualen, med mål om å være ferdig innen 2021. Her kan du lese om prosessen med å utvikle den nye manualen og hvordan markedet involveres.

BREEAM har fått godt fotfeste i Norge og er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg. Bygg- og eiendomssektoren er i gang med det grønne skiftet, godt hjulpet av BREEAM-NOR-manualen som et verktøy for å bygge og dokumentere god kvalitet med fokus på miljø og bærekraft.

Gjeldende BREEAM-NOR-manual ble lansert i 2016 og det har siden blitt gjennomført to mindre revisjoner. For å kunne ta inn endringer i kunnskapsgrunnlaget, lovkrav og markedsutvikling, er vi nå i gang med arbeidet med ny versjon av BREEAM-NOR. Målet er å ha manualen ferdig innen 2021. Den nye manualen vil bygges på den kommende, internasjonale BREEAM New Construction-manualen (INT NC).

Arbeidet med BREEAM INT NC pågår hos BRE (eier av BREEAM) nå.

Mål:

  • BREEAM-NOR 2021 skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft.
  • Nasjonale tilpasninger skal være godt gjennomarbeidet.
  • Utviklingsprosessen skal sikre bred forankring og engasjement.

I takt med utviklingen i samfunnet, vil neste versjon ivareta enda flere aspekter knyttet til ytre miljø, sosiale forhold og økonomi.

Temaer som vurderes er typisk (listen er ikke uttømmende):

Organisering av arbeidet

Grønn Byggallianse leder utviklingen av BREEAM-NOR 2021, i tett samarbeid med BRE.

Det er etablert en strategisk rådgivningsgruppe (SRG). Dette er en premissgivende gruppe som er viktig for å sikre at manualen ivaretar markedets behov for bærekraftig totalkvalitet, i samarbeid med Grønn Byggallianse og BRE. SRG er utnevnt av Grønn Byggallianse, og er en del av BREs rammeverk for manualutvikling.

SRG består av entreprenører, prosjektlederorganisasjoner, storutviklere, interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, myndigheter, tekniske eksperter, revisororganisasjoner og BRE.

Medlemmer i SRG
Selskap Person
Statsbygg Anders Fylling
NTNU Arild Gustavsen
Hovedorganisasjonen Virke Bengt Herning
OBOS BBL Birgitte Molstad
Multiconsult Norge AS Eivind Bøe
Civitas Eivind Selvig
ZERO Guro Hauge
Løvenskiold Handel Heidi Lyngstad
DiBK Ingunn Marton
Vedal Prosjekt AS Karen Cecilie Møller
Aspelin Ramm AS Kjersti Folvik
Skanska Norge AS Kristin Holthe
WSP Norge AS Monica Kviljo
Forbo Flooring AS Morten Aarhus
Byggenæringens Landsforening Rannveig Ravnanger Landet
Asplan Viak AS Rune Skeie
FutureBuilt Stein Stoknes
Snøhetta Oslo AS Tonje Frydenlund
Byggevareindustriens Forening Trine Dyrstad Pettersen
Enova Øyvind Leistad

Grønn Byggallianse har frem til januar 2020 samlet inn og systematisert tidligfaseinnspill fra revisorer, AP-er, tekniske avklaringer, BRE sitt arbeid m.m. Første halvår av 2020 vil dette jobbes videre med.

Målet er å starte opp tekniske arbeidsgrupper i løpet av andre halvår av 2020. BRE arbeider parallelt med å utvikle BREEAM International, og vi samarbeider tett for å sikre god utveksling av kunnskap.

Involveringsprosess og -aktiviteter (grov fremdriftsplan):

  • Høst 2019: Tidligfaseinnspill fra AP-er og revisorer.
  • Høst 2019: Workshop med SRG.
  • Våren 2020: Kartlegging av BREEAM-NOR 2016 og innspill fra markedet.
  • Sommeren 2020: Gjennomgang av BREEAM INT NC vs. norske behov.
  • Høsten 2020: Oppstart tekniske arbeidsgrupper.
  • Høst/vinter 2021 : Høring BREEAM INT 2021.
  • Sommeren 2021: Høring BREEAM-NOR 2021.

Høringene gir revisorer, AP-er, bestillere og andre interessenter muligheten til å gi tilbakemelding på de foreslåtte endringene i manualen. Denne prosessen er med å sikre at standarden forankres bredt i markedet og at den fortsetter å være en driver for mer bærekraftige bygg.

Tekniske arbeidsgrupper

For å kunne gjøre BREEAM-NOR 2021 relevant i det norske markedet, vil det måtte gjøres nasjonale tilpasninger av BREEAM INT NC-manualen. I den forbindelse søker vi bistand fra virksomhetsledere og fagpersoner som kjenner beste praksis i bransjen.

Det vil være behov for et bredt spekter av ulike disipliner og arbeidet vil organiseres i ulike temabaserte arbeidsgrupper. Gruppene skal sikre bred faglig diskusjon og konsensus for endringer i manualen. Arbeidet forventes å ha oppstart høsten 2020 og pågå frem mot jul 2020.

Hvis du allerede nå vet at du ønsker å bidra til å forme den neste BREEAM-NOR-manualen ber vi deg melde din interesse til sertifisering@byggalliansen.no.