Aktiviteter

Aktiviteter 2018-11-08T10:41:48+00:00

Kommende arrangementer

ITB Brukerforum Oslo

22. november @ 08:00 - 11:00

BREEAM-NOR innføringskurs i Bergen

28. november @ 09:00 - 16:00

Frokostmøte: Sirkulærøkonomi i praksis

29. november @ 08:30 - 10:00

BREEAM-NOR innføringskurs

5. desember @ 09:00 - 16:00

ITB Brukerforum Trondheim

6. desember @ 08:00 - 11:00

BREEAM-NOR AP-kurs

6. desember @ 08:30 - 7. desember @ 16:30

——————— —————————— —————— ———— ———– ——— ——— ———– ———– ——– ——– ——— ———- ——- ——- —— —- —

Prosjekter

veikartet-mot-2050-800x497

Eiendomssektorens veikart mot 2050, Parismålet og en ny sirkulær økonomi

Sammen med Norsk Eiendom har Grønn Byggallianse utarbeidet utarbeide et veikart for hvordan eiendomssektoren konkret kan bidra for å oppfylle Norges miljømål.

 • På hvilke områder har det størst effekt å bidra?
 • Hvordan kan dette gjøres på kommersielle betingelser?
 • Hvilke grep må gjøres for å redusere utslipp knyttet til energibruk i drift, materialer og transport?
 • Hvordan oppnå krav til redusert avfall og økt utnyttelse av materialressurser?
I løpet av våren 2016 pågikk en omfattende prosess med workshops og intervjuer, og vi spurte medlemsbedriftene om å komme med innspill. Veikartet ble forankret i styrene til Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, og 23. juni ble den endelige versjonen høytidelig lansert med overrekkelse til Idar Kreutzer på vegne av Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft. Les mer om lanseringen her.

 • Mer om prosjektet kan du lese her
 • Last ned Veikartet her
 • Her finner du en oversikt over eiendomsselskaper som har tilsluttet seg De 10 strakstiltakene.

Bransjenorm for kravspesfikasjoner for utleieobjekter

Kravspesifikasjoner for utleieobjekter kan være en barriere for miljøeffektive lokaler. Dette fordi de ofte baserer seg på en mal som ble utformet før dagens store miljøfokus. Sammen med næringsmeglerne, Norsk Eiendom, NGBC og Difi vil vi å gå kritisk gjennom standard kravspesifikasjoner og utarbeide en bransjenorm som svarer på dagens krav og forventninger. Vi vil blant annet se på overordnede målformuleringer, sammenhengen mellom inneklimakrav og energieffektivisering og sammenhengen mellom krav til ombygging og god ressursutnyttelse. Vi vil lage en opplæringspakke for næringsmeglerne så de er bedre rustet til å ha en dialog med leietakere om miljøkrav.

Her kan du laste ned veilederen og kravspesifikasjonene.

Merverdien av grønne bygg

Sammen med bl.a. høyskolen i Østfold har vi satt i gang et FoU prosjekt for å kartlegge merverdien av grønne bygg. Mange, også vi, påstår at ”grønne” bygg er mer verdt enn ”grå”. Med økt verdi mener vi både høyere økonomisk verdi og høyere kvalitet på bygget. Påstanden er imidlertid lite dokumentert. I dette prosjektet vil vi gjennom dataregistrering og intervjuer hos medlemmer og andre relevante aktører kartlegge og dokumentere om påstanden holder.

Fra bærekraftige bygg til bærekraftig by- og områdeutvikling

Lokalisering, transportløsninger, energisystem, overvannshåndtering og grøntområder er viktige tema som utbyggere i større grad nå har ansvar for enn tidligere. Grønn Byggallianse har primært hatt oppmerksomheten på enkeltbygg, men vil nå utvide perspektivet til bærekraftig by- og områdeutvikling. Vi vil se på hvilke incentiver som trengs for å få en utvikling i mer bærekraftig retning og utarbeide et policynotat vi kan bruke overfor myndigheter. Vi vil også bistå medlemmer med ideer til konkrete løsninger basert på forbildeprosjekter i inn- og utland.

Høringsuttalelser

Avholdte arrangementer: Opptak og presentasjoner

——————— —————————— —————— ———— ———– ——— ——— ———– ———– ——– ——– ——— ———- ——- ——- —— —- —

Tilslutninger til de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050

Flere sentrale eiendomsselskaper har tilsluttet seg Eiendomssektorens veikart mot 2050

Fra den offisielle lanseringen av veikartet 23. juni 2016: Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, overleverte veikartet til Idar Kreutzer i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Klikk på bildet for å lese nyhetssaken.

Vi blir stadig flere medlemmer og våre medlemmer blir stadig mer og mer ambisiøse når det gjelder å bygge og drifte grønt. Det er ingen motsetning mellom lønnsomhet og miljø. Tvert imot ser mange at det er nødvendig å være med på det grønne skiftet for å overleve i framtidens eiendomsmarked.

I juni 2016 lanserte vi Eiendoms­sektorens veikart mot 2050, i samarbeid med Norsk Eiendom. Veikartet staker ut kursen for både store og små eiendoms­selskaper, og det inneholder blant annet 10 anbefalte strakstiltak for de som vil være med på det grønne skiftet. Mange av medlemmene har tilsluttet seg de 10 strakstiltakene, og vi håper
at enda flere medlemmer vil tilslutte seg i løpet av 2017.

 • Grønn Byggallianse ønsker å hjelpe medlemmene til å omsette nye utfordringer og krav til praktisk handling.
 • Vi ønsker å være kilden der dere kan hente inspirasjon og informasjon om den raske utviklingen på miljøområdet
 • Vi ønsker å være nettverket der dere kan hente og dele erfaringer med andre byggeiere og forvaltere
 • Og vi ønsker å være deres talerør og forkjemper overfor myndighetene ved utforming av nye rammebetingelser

Les mer og last ned veikartet her.

Her kan du lese om tilsluttede selskaper og andre nyheter om Eiendomssektorens veikart mot 2050

Flere nyhetssaker om veikartet

Eiendomssektorens veikart mot 2050:
10 anbefalte strakstiltak for eiendomsselskaper

——————— —————————— —————— ———— ———– ——— ——— ———– ———– ——– ——– ——— ———- ——- ——- —— —- —

Meld deg på nyhetsbrevet

Klikk her for å registrere deg!
Du mottar da nyhetsbrevet en gang hver måned, samt en utsendelse om våre anbefalte arrangementer.

Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

Under utarbeidelse – 10 anbefalte strakstiltak for boligutviklere

 

Strakstiltak 1 – Miljøsertifisering

Her skal organisasjonen definere overordnede miljømål og etablere et system for etterprøving og stadig forbedring.

Tips for gjennomføring: ISO 14001- eller Miljøfyrtårn (EMAS)-sertifisering er godt egnet til dette. Alternativt kan en ekstern konsulent verifisere at miljøledelsesystemet er på samme nivå.

Strakstiltak 2 – Definere nivå på hvert prosjekts bærekrafts-ambisjon

Tips for gjennomføring: Ambisjonsnivå bør defineres ved prosjektstart for å sikre at alle i prosjektet jobber mot et omforent mål og for å sikre god balansering av ulike kvaliteter.

Ulik lokalisering, funksjon og målgruppe gir at hvert prosjekt kan ha ulik vektlegging av bærekraftsmål. Man kan for eksempel definere et bestemt nivå i sertifiseringsverktøy som BREEAM-NOR. Bygg21 har utarbeidet en liste over kvalitetsprinsipper som også kan brukes som inspirasjon.

Strakstiltak 3 – Vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene

Bygget ses i sammenheng med omgivelsene når det gjelder energiproduksjon og -bruk, etablering og bruk av fellesarealer og tilpasning av arkitekturen.
Tips for gjennomføring: Vi vil utarbeide en sjekkliste for hva som bør vurderes.

Strakstiltak 4 – Etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger

Legge til rette for at materialer og hele bygg får lang levetid også når brukerens behov endres.

Strakstiltak 5 – Utnytt takflatene

Utforming av tak bør baseres på en vurdering av hva som er best egnet i hvert prosjekt.

Tips for gjennomføring:  Takflater kan brukes til for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, urbant landbruk, rekreasjonsarealer eller birøkt.

Strakstiltak 6 – Etterspør innovasjon

Etterspørre, oppfordre og premiere aktører som foreslår nye løsninger som fremmer energieffektivitet, fleksibilitet, lavere klimagassutslipp og andre miljøkvaliteter.

Tips for gjennomføring: Unngå setningen ”Det skal velges velprøvde tradisjonelle løsninger ” i bestilling. Arrangere oppstarts-workshop hvor dere signaliserer positiv holdning til innovasjon. Sett av midler til utprøvning. Avslutt samarbeidet med de som ikke tør eller vil.

Strakstiltak 7 – Etablere rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av bygningsprodukter

Kjøp giftfritt  /  Etterspør lavutslippsmaterialer

Still krav om at produkter ikke skal inneholde miljøgifter og å etterspør og prioritér produkter som har lave klimagassutslipp under produksjon og transport.

Tips for gjennomføring: Still funksjonskrav om dette i beskrivelsene. Etterspør Environmental Product Declarations for produkter brukt i vesentlig omfang. Lag et klimagassregnskap for prosjektet for å synliggjøre hvor potensialet for klimagassreduksjoner er størst.

Strakstiltak 8 – Vurder hvordan boligprosjektet kan stimulere brukere til en bærekraftig livsstil

Tips for gjennomføring: Utbygger kan for eksempel tilby bildeleordning, trygg sykkelparkering og smartteknologi for energibruk og effektutjevning.

Strakstiltak 9 – Utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere 

En vel utformet veiledning av boligen vil kunne bidra til god ressursutnyttelse, minsket forurensning og godt inneklima i bruksfasen.

Tips for gjennomføring: En bruksanvisning bør være enkel å forstå og teksten bør være lettlest og uten kompliserte tekniske begreper. Den kommer som et tillegg til FDV-dokumentasjon for teknisk personell, og kan lages som en app eller brosjyre. Innholdet kan bestå av tips om bruk av ventilasjon- og varmesystem, gi beste praksis for vinduslufting, gi informasjon om renhold av overflater, avfallssortering etc.

Strakstiltak 10 – Etterspør fossilfri byggeplass

Tips for gjennomføring: Det langsiktige målet må være utslippsfri byggeplass, med biodiesel som en overgangsløsning i de tilfeller der elektrisk drevne maskiner og utstyr ikke kan skaffes. Byggvarme bør være elektrisk eller komme fra fjernvarme i de områder som det tilbys.